Образованието е ключът към равнопоставеността на половете на пазара на труда

Преди няколко месеца ИПИ публикува анализа „Жените и пазарът на труда в България“, а тази седмица НСИ публикува пилотното си изследване „Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението“, което потвърждава, допълва и разкрива редица наблюдения за участието на жените на трудовия пазар.

Все повече жени участват на пазара на труда и заемат ръководни длъжности

Делът на икономическата активност и заетите жени се увеличава стабилно и постоянно през годините. За последното десетилетие коефициентът на заетост на жените се повишава с близо 10 процентни пункта. Ясно увеличение се вижда и при данните за разпределението по ръководни длъжности. Между последните две преброявания делът на жените ръководители се повишава от 36,9% през 2011 г. до 40,1% през 2021 година. Пълноценното включване на пазара на труда, увеличаването на равнопоставеността и ръстовете в позициите на жените се вижда и през заплащането. Докато през 2000 г. възнагражденията на жените са с близо 25% по-ниски от тези на мъжете, през 2021 г. разликата е под 18%.

Разделянето на „женски“ и „мъжки“ сектори се запазва

Разликите при дела на жените сред наетите в различните икономически дейности остават значителни. Жените в образованието, здравеопазването и социалните дейности за около ¾ от наетите. Подобен е и делът на жените ръководители в тези сектори – 75% в здравеопазването и 72% в образованието. Нещо повече – през последното десетилетие това са и секторите с най-силно феминизиране на ръководните длъжности – жените ръководители нарастват със съответно 7% и 10%.

Същевременно под 20% за жените на ръководни длъжности в секторите на строителството и добивната промишленост, а за последното десетилетие няма значима промяна.

По-развитите местни пазари на труда предлагат повече възможности за жените

Данните на областно ниво показват значителни различия в участието на жените на пазара на труда. Икономическата активност в столицата е най-висока (60%), докато в област Кърджали – най-ниска (36%). Най-голяма е разликата в заетостта между двата пола в Североизточния район – особено в областите, характеризиращи се с висок дял на населението по етнически малцинства, на селското и на сравнително по-ниско образованото население (Добрич, Търговище, Шумен). Най-ниска пък е разликата в Югозападния район.

В данните за равнопоставеността в управлението също се вижда, че жените на ръководни длъжности са повече в области, в които пазарът на труда е по-силно развит – с по-висока икономическа активност и заетост (включително тази на жените). Най-високите дялове на жените ръководители са в областите Перник, столицата и София, а най-ниски – с Кърджали, Смолян и Разград.

Образованието е ключът към равнопоставеността на мъжете и жените на пазара на труда

Разликите в участието на мъжете и жените на пазара на труда намаляват с нарастване на образованието. При висшистите и тези със средно образование на практика няма разлика между заетостта на жените и мъжете от работната сила. Сред работната сила с начално и по-ниско образование обаче заетите жени са с 8 пр.п. по-малко от мъжете.

Данните за ръководителите по пол и степен за завършено образование показват, че сред висшистите 45% от наетите на ръководни длъжности са жени, а сред хората без образование – едва 27%.

Тези наблюдения още веднъж доказват, че образованието играе ключова роля за пълноценното включване на жените на пазара на труда и засилва равнопоставеността между половете.  

/Зорница Славова, ИПИ/

Сподели: