су кирил и методий две могили

Образователно – възпитателният процес на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” ще се осъществява в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Две могили

ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ гр. Две могили осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в община Две могили, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство. Специално внимание се обръща на работата с деца със специални образователни потребности и деца в неравностойно социално положение, като за целта се търси подкрепата на неправителствени организации, на родителите, на местната власт.

С оглед осигуряване условия за осъществяване на горепосочените дейности, с договор № 23/ 26.01. 2021г. Община Две могили е предоставила на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ безвъзмездно за управление част от имот – частна общинска собственост, а именно – целия втори етаж от двуетажна масивна сграда, строена 1985 г. върху площ от 403 кв. м., с идентификатор  20184.1.2517.1 по КККР на гр. Две могили, находяща се в гр. Две могили, обл. Русе, ул. „Кирил и Методий“ № 14, с изключение на помещение – „Канцелария“, с площ от 25,75 кв. м., намиращо се в северозападния край на етажа. Срокът на договора е две години, считано от влизане в сила на решение № 505/2021 г., взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 27/ 29.12.2021 год.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за училищното и предучилищното образование, центърът за подкрепа за личностно развитие е институция, в която се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности.                                                                                    

Подкрепата за личностно развитие се явява нов компонент в образователните политики, които свързват ресурсите на средата  на всички нива по вертикала и хоризонтала на системата. Обединяват съществуващите видове образователна среда у нас – образователни институции и центрове за подкрепа за личностно развитие, чиято функция е да подпомагат разгръщането на диференцирани подходи за посрещане на разнообразието от образователни потребности.

Предвид гореизложеното, намираме, че естествената среда за осъществяване на образователно-възпитателната дейност на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ следва да бъде в сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили. По този начин, в значителна степен ще се подобри взаимодействието между двете институции, ще отпадне необходимостта от придвижване на възпитаниците, както и ще се облекчи поддръжката на сградния фонд. Важен е и фактът, че училището разполага с много добра материална база и локално отопление.

Подходящ за разполагане на институцията е част от сграда с идентификатор 20184.1.755.1 по КККР на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе със застроена площ от 1016 кв. м., с предназначение: „сграда за образование“, брой етажи – 4 и част от трети етаж от сграда с идентификатор 20184.1.755.2 по КККР на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе със застроена площ от 826 кв. м. , с предназначение: „сграда за образование“, брой етажи – 3,

които към момента са предмет на Договор № 310/01.09.2021 год. за предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – общинска собственост между Община Две могили, като собственик и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, като ползвател. Следва да се отбележи, че съгласно чл. 12, ал. 1 от договора, съдържанието му, може да бъде изменяно по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.

Настоящото предложение е съгласувано от представителите на трите институции – Община Две могили , ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

ОбС – Две могили даде своето съгласие да се извърши преместване на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ гр. Две могили от сграда с административен адрес: гр. Две могили,  ул. „Кирил и Методий“ № 14 в друга сграда с административен адрес: гр. Две могили,  ул. „Кирил и Методий“ № 14.

За безвъзмездно за управление на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов“ гр. Две могили е предоставена част от имот – публична общинска собственост, предмет на АПОС № 3509/27.02.2012 г., а именно:

1. част от сграда с идентификатор 20184.1.755.1 по КККР на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе със застроена площ от 1016 кв. м., с предназначение: „сграда за образование“, брой етажи – 4, включващо следните помещения:

– помещение на партерен етаж, представляващо „Физкултурен салон“ с обособени в него 2 допълнителни стаи: „съблекалня“ и „учителска стая“;

– помещение в мазата на сградата, представляващо: „Физкултурен салон“.

2. част от сграда с идентификатор 20184.1.755.2 по КККР на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе със застроена площ от 826 кв. м., с предназначение: „сграда за образование“, брой етажи – 3, включващо следните помещения намиращи се на третия етаж на сградата:

– Стая № 41 – Кабинет „Информационни технологии“;

– Стая № 42 – Кабинет „Изобразително изкуство“;

– Стая № 43;

– Стая „Хранилище“;

– Стая № 45 – Кабинет „Български език“;

– Стая № 46.

Сподели: