антени мобилни оператори русе

Обследваните антени на мобилни оператори в Русе не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях

Извършените общо 506 измервания показват, че на територията на гр. Русе и област Русе, стойностите на показател „Плътност на мощност” са много под определеното в Наредба № 9 пределно допустимо ниво от 10 W/sm2. Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях.

Извършени са 306 броя измервания, откоито 164 броя от измерванията са на територията на гр. Русе, 48 на територията на гр. Бяла, 28 на територията на гр. Борово, 42 на територията на гр. Мартен и 24 на територията на гр. Глоджево. На територията на гр. Русе са констатирани най-високи измерени: моментна стойност 0,79 μW/cm2 и средна стойност 0,63 μW/cm2 (за сравнение през 2018 г. тези
стойности са съответно: 0, 43 и 0, 35 μW/cm2).

За областта е констатирана максимално измерена моментна стойност 0,39μW/cm2 и средна стойност 0,28μW/cm2 (за сравнение през 2018г. тези стойности са съответно: 0,42 и 0,33μW/cm2). (гара Бяла – жилищен комплекс).

За поредна година стойностите в ПГ по речно корабостроене и корабоплаване – Русе са значително по високи от измерените в другите обекти, но за разлика от предходни години стойностите са по-ниски (за 2017 г.: моментна стойност 3,53 μW/cm2 и средна стойност 1,96 μW/cm2, за 2018 г. са измерени моментна стойност 4,25 μW/cm2
и средна стойност 3.67 μW/cm2 , , а за 2019 г. стойностите са съответно 1,49 μW/cm2 и 1,21 μW/cm2).

През 2019 година в РЗИ-Русе няма постъпили сигнали или жалби от граждани във връзка с обекти, източници на нейонизиращи лъчения.

Сподели:

Още новини от деня