община борово

ОбС – Борово забрани продажбата на общински дърва на лица без адресна регистрация в общината

Общински съвет – Борово даде своето съгласие добитата дървесина от участъците и обектите, попадащи в обхвата на одобрения проект за „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“ и издадено Разрешение за строеж №12 от 12.09.2016 година и Разрешение №17 от 12.09.2016г., след задоволяване на нуждите за отопление на общински и обществени учреждения, да се продаде на физически лица, които не са търговци- за лична употреба, без право на продажба, на цени, определени в утвърдения ценоразпис на Община Борово за дървесината, добита извън горски територии – общинска собственост. На домакинство да се дават не повече от 10 пр. куб.м дърва. Не се разрешава продажбата на дърва на лица с адрес, който не е на територията на Община Борово. Продажбата на дървесината на правоимащите лица ще се извършва от склад при утвърден от съветниците ценоразпис за дървесината, добита извън горски територии – собственост на Община Борово.

Сподели: