община бяла

ОбС – Бяла осигурява собствен принос по проекта „СоБи“

Общински съвет – Бяла измени и допълни Решение № 70 по протокол № 8/25.02.2016 г. (Решението) на Общински съвет Бяла, област Русе, както следва:

1. Точка 2 от Решението се изменя и допълва, както следва:
„2. Дава съгласие да бъде осигурен минимум 2 % собствен принос по проект: „СоБи – Подобряване на координацията и Социалните политики между Община Бяла и Комуна Градинари за ефективен трансграничен регион“ /SoBy – Improved coordination and Social policies between Municipality of Byala and commune Gradinari for Effective cross-border region/”.
2. Точка 3 от Решението се изменя и допълва, както следва:
„3. Определя следните позиции, които ще бъдат част от вътрешния екип за изпълнение на проекта:
– Ръководител проект;
– Технически асистент;
– Експерт социални услуги.”.
3. Създава се нова точка 6, както следва:
„т. 6. Декларира, че Община Бяла ще осигури временна наличност на средства, докато не бъдат възстановени от Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния – България”.”

Сподели:

Още новини от деня