разклон-за-Батишница-при-Две-могили

ОбС – Две могили определи равностойни имоти от общински поземлен фонд, които да бъдат предоставяни при спазване на условията на § 12 от ЗИД на ЗПЗП

С Решение № 883 взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 48/27.07.2023 г. е дадено съгласие за учредяване на безсрочно право на строеж на „Грийн проджектс дивелъпмънт“ ООД, ЕИК 206659792, за изграждане на енергиен обект – Фотоволтаичен парк „Кацелово“ – 220MW, повишаващи подстанции, както и за монтиране на батерии за съхранение на електрическа енергия спрямо изградената мощност върху 482,240 дка, подробно очертани съгласно представената схема, част от имот с идентификатор 36703.107.174 по КККР на с. Кацелово, стар номер по КВС № 000174, местност „–––––“, целият с площ 905482 кв. м., кат. 9, начин на трайно ползване „Пасище“, вид територия „Земеделска“, при граници и съседи: север имот № 36703.102.263, изток имот № 36703.888.9901, юг имот № 36703.107.2, общинска публична собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост № 4433/08.10.2021 г.

След влизане в сила на решението, предстои сключване на договор за учредяване право на строеж върху част от цитирания имот.

Посоченият имот е имот придобит по реда чл. 19 от ЗСПЗЗ (т. нар. “земи от остатъчния поземлен фонд”). Тази категория имоти обединява както земеделските земи, които не са били заявени за възстановяване от собствениците им по административен ред в установените срокове пред общинските служби по земеделие (бившите поземлени комисии), така и имоти, за които са постановени решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността по административен или по съдебен ред, но процедурата по възстановяването им не е приключила, защото границите на имотите на са установени от собствениците. Съгласно нормата на чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя останала след възстановяването на правата на собствениците. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената кадастрална карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите стават общинска собственост. Тези земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ общината има право само да ги управлява и стопанисва. Тези земи, включени в общинския поземлен фонд, могат да се предоставят от общинските съвети при условията на параграф 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп., бр. 61 от 2016 г., в сила от 5.08.2016 г.).

Първоначално земите от остатъчния поземлен фонд са били предоставени за стопанисване и управление на общините, а след изтичането на 10-годишен срок от влизане в сила на плана за земеразделяне, съответно от одобряването на картата на възстановената собственост, се предвиждаше да се придобият в собственост от общините. С изменението на ЗСПЗЗ с ДВ, бр. 13 от 09.02.2007 г., земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ са били прогласени за общинска собственост по силата на закона, но върху тях бе наложен временен 5-годишен ограничителен режим за разпореждане и управление, който изтичаше на 13.02.2012 г. С отмяната през 2010 г. на алинеи 4, 5, 7-12 в чл. 19 (§ 5 от ЗИД на ЗСПЗЗ), изричните ограничения при разпореждането и управлението на земите по чл. 19 формално отпадат с влизането на изменението в сила. Но остава задължението на общинските съвети, въведено в § 27, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп., бр. 61 от 2016 г., в сила от 5.08.2016 г.) да предоставят земи от общинския поземлен фонд за:

а) установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

 б) изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

 в) обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. Задължението на Общинските съвети, въведено в § 27, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ обаче не е ограничено със срок, и изисква заделяне на необходимия поземлен ресурс, за да се гарантира предоставянето на земите от общинския поземлен фонд на собственици с признати права на възстановяване на собствеността. Тези имоти не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки, съгласно изрично въведеното ограничение на §14, ал.2 на ПЗР на Закона за опазване на земеделската земя, обнародвани в ДВ бр.100 от 18.12.2015 г., където е посочено, че в срок 5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ се предоставят от общинските съвети само при условията на § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване. В ал. 2 на цитираната разпоредба изрично е предвидено, че в срок 5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки, извън посочените в ал. 1. Срокът на тази забрана за разпореждане със земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ е удължен с § 12 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, обнародван в ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 23.12.2020 г. Алинея 1 от § 12 предвижда, че в срок 5 години, считано от 23 декември 2020 г., земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се предоставят от общинските съвети само при условията на § 27, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм., бр. 61 от 2016 г.), както и за:

1. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, за изпълнение на дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване;

2. създаване на нови или разширяване на строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) за изграждане на общински инфраструктурни обекти и при влязъл в сила общ устройствен план;

3. изпълнение на проекти за уедряване на земеделски земи за землищата на общината по чл. 37е и 37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

4. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта;

5. енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката (Енергиен обект“ е обект или съвкупност от обекти, с предназначение в него или посредством него да се извършва производство на електрическа и/или топлинна енергия с определена мощност, добив или съхранение на нефт или природен газ, пренос, както и преобразуване на параметрите или вида на електрическа и топлинна енергия и природен газ, нефт или нефтопродукти през мрежи, както и техните спомагателни мрежи и съоръжения, разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ през мрежи, както и техните спомагателни мрежи и съоръжения, без инсталациите на клиентите);

6. изграждане или разширяване на животновъдни обекти извън урбанизираните територии, когато същите са преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията и са спазени изискванията на наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Съгласно §12, ал. 2 Разпоредителните сделки със земите по ал. 1 могат да се извършват по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, когато:

1. в случаите по ал. 1, т. 2 това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината;

2. в случаите по ал. 1, т. 4 и 5 са изчерпани земите от общинския поземлен фонд на територията на общината.

В ал. 3 на §12 е предвидено, че за енергийни обекти по ал. 1, т. 5, когато не са изчерпани земите от общинския поземлен фонд, разпоредителни сделки със земите по ал. 1 могат да се извършват след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, и предоставяне на равностоен имот от общинския поземлен фонд по оценка, изготвена от независим оценител по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно ал. 4 от § 12 изрично е предвидено, че в срока по ал. 1 земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки извън посочените в ал. 1.

            С даването на съгласие за учредяване право на строеж с Решение № 883 взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 48/27.07.2023 г., Общински съвет Две могили е дал съгласие за извършване на разпоредителна сделка с имот придобит по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ. Тъй като общината разполага с земи – общински поземлен фонд, придобити от закритите училища в село Бъзовец, разпоредителната сделка следва да се извърши при спазване на условията на ал. 3 на § 12 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, обнародван в ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 4.12.2020 г., изм. и доп., бр. 23 от 2021 г., в сила от 1.09.2021 г., а именно да се определят и предоставят равностойни имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на имота определен в горецитираното Решение на Общински съвет, по оценка изготвена от независим оценител по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

            По този повод Община Две могили възложи изготвяна на оценки на независим лицензиран оценител на имоти от ОПФ, които да бъдат предложени като равностойни на частта от имота с учредено право на строеж.

            Видно от приложената към докладната записка оценка от месец август 2023 г., изготвена по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, цената на частта от имота по Решение № 883 взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 48/27.07.2023 г. е 65584,64 лв.

Таблица

№ по редземлищеидентификаторЗасегната площкатегорияЦена по НРДЦЗЗ, лева
1.с. Кацелово36703.107.174482,240 дка965584,64

Като равностойни имоти от Общински поземлен фон, които да бъдат предоставяни при спазване на условията на § 12 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители предлагам да бъдат определени следните имоти описани по-долу в Таблица № 1, както следва:

Таблица № 1

АЧОС №Номер по ККРНомер на имот по КВСПлощ, дкаКат.НТПЦена по НРДЦЗЗ, лева 
Землище село Бъзовец
3618/10.10.2012 г.07212.11.201100252,0586Гори и храсти  58 000,00 
3618/10.10.2012 г.07212.17.201700240,2996Гори и храсти  10 881,00 
ОБЩО:68 881,00

Общински съвет – Две могили определи днес следните равностойни имоти от Общински поземлен фонд, които да бъдат предоставяни при спазване на условията на § 12 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 4.12.2020 г., изм. и доп., бр. 23 от 2021 г., в сила от 1.09.2021 г.), по отношение на част от имот 36703.107.174 по КККР на с. Кацелово, определен в Решение № 883 взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 48/27.07.2023 г., за площ от 482,240 дка, с определена цена, изготвена от независим оценител, по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи /НРДЦЗЗ/, в размер на 65584,64 лева, описани по-долу в Таблица № 1:

Таблица № 1

АЧОС №Номер по ККРНомер на имот по КВСПлощ, дкаКат.НТПЦена по НРДЦЗЗ, лева 
Землище село Бъзовец
3618/10.10.2012 г.07212.11.201100252,0586Гори и храсти  58 000,00 
3618/10.10.2012 г.07212.17.201700240,2996Гори и храсти  10 881,00 
ОБЩО:68 881,00
Сподели: