две-могили-местност-могилите

ОбС – Две могили промени предназначението на земеделски имоти в горски територии

Община Две могили е собственик на голям брой земеделски имоти, които с годините са придобили характеристика на гора и отговарят на условието да бъдат стопанисвани съгласно Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. При инвентаризация на горските територии през 2012 г. същите са устроени и включени в Горскостопанския план на Община Две могили с предвидено планирано ползване за добив в тях като горски територии, но с вид собственост – земеделски имоти общинска собственост.

Към настоящия момент тези територии се идентифицират като имоти с начин на трайно ползване „гори в земеделски земи“, „гори и храсти в земеделски земи“, „пасища, мери“ и др. за нуждите на селското стопанство, но като такива не могат да бъдат стопанисвани, с което се нарушава баланса в планираното ползване и очакваните добиви, и компрометира изпълнението на лесовъдските мероприятия, заложени за изпълнение. За да бъдат стопанисвани съгласно Закона за горите, е нужна промяна на предназначението на имотите от земеделски в горски територии.

Днес ОбС – Две могили даде своето съгласие да се промени предназначението на определени поземлени имоти общинска собственост от „Земеделска“ в „Горска“ територия.

Сподели: