ОбС – Иваново се обяви против „Български ВиК холдинг” ЕАД да придобие 51 % от акциите на ВиК – Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Община Иваново ще участва в Общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД – гр. Русе на 13.08.2021 г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на Дружеството, с адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа” № 6 .

Общинските съветници определиха Георги Миланов – кмет на Община Иваново за представител на Общината в Общото събрание на „ВиК” ООД – гр. Русе.

3. При невъзможност кметът на Община Иваново да участва в Общото събрание на „ВиК” ООД – гр. Русе, е определен Пламен Дончев – заместник-кмет на Община Иваново за представител на Общината в Общото събрание на „ВиК” ООД – гр. Русе.

Определен е мандат на представителя на Община Иваново в Общото събрание на „ВиК” ООД – гр. Русе, в рамките на заседанието на 13.08.2021 г.

Съгласувана е следната позиция на Община Иваново по точките от дневния ред на Общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД – гр. Русе на 13.08.2021 г./петък/ и се оправомощава представителя на Община Иваново да гласува, както следва:

 • По т. 1 от дневния ред:

Да гласува „ПРОТИВ проекта на решение за „Приемане на нов съдружник в Дружеството – „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София и за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 205 032 броя дружествени дяла с номинална стойност 1 лев всеки един, представляващи 51 % от капитала на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе, на „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, в размер 205 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930151725-4/27.10.2020 г. на Агенцията по вписванията с приложен Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930151725-3/13.10.2020 г. Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 205 032 дяла от капитала на „Български ВиК холдинг” ЕАД държавата ще запише и придобие 205 броя акции с номинална стойност 1 000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг” ЕАД и обща номинална стойност от 205 000 лева.”

5.2. По т. 2 от дневния ред:

Да гласува „ПРОТИВ проекта на решение за „Промени в дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе, както следва:

2.1. В чл. 5 текста „Държавата – представлявана от определено от Министъра на ТРС лице се заменя с „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София”.

2.2. Чл. 11, ал. 1 и ал. 2 се изменят така:

„Чл. 11. Капитал.

 • Капиталът на Дружеството е в размер на 402 023 (четиристотин и две хиляди двадесет и три) лева, разпределен в 402 023 (четиристотин и две хиляди двадесет и три) дяла по 1 (един) лев всеки.

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

 • „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София – 205 032 дяла на обща стойност 205 032 лв.
 • Община Борово – 4020 дяла на обща стойност 4020 лв.
 • Община Бяла – 12061 дяла на обща стойност 12061 лв.
 • Община Ветово – 16081 дяла на обща стойност 16081 лв.
 • Община Две могили – 8040 дяла на обща стойност 8040 лв.
 • Община Иваново – 8040 дяла на обща стойност 8040 лв.
 • Община Русе – 128648 дяла на обща стойност 128648 лв.
 • Община Сливо поле – 12061 дяла на обща стойност 12061 лв.
 • Община Ценово – 8040 дяла на обща стойност 8040 лв.
Сподели:

Още новини от деня