ОбС - Русе не прие промяната на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14

ОбС – Русе не прие промяната на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14

Общинските съветници от групата на ПП „Възраждане“ в ОбС – Русе предложиха проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе, приета с Решение № 1462 по Протокол № 52 от 16.07.2015 г., ( Наредба № 14 ), относно раздел ІV. „Категории пътници с право на преференциални карти и условията за издаването им“. В посочения раздел се съдържат разпоредбите на чл. 19 и чл. 21.

В чл. 19 се заличава ал. 1 и се създава нова ал. 1 със следния текст:

„(1) Право на безплатно пътуване по една линия в градския транспорт имат лицата получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване в размер до минималната работна заплата и навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс.“

В чл. 21 се прави следната промяна в началото на изречението:

„Чл. 21 Абонаментните карти по чл. 17, 18 и 20 се закупуват, а тези по чл. 19 се издават от Община Русе след заплащане на 10 лв. за всяка календарна година и“ – след запетайката продължава старият текст на чл. 21.

На основание чл. 28 ал. 2 от Закона за нормативните актове излагаме следните мотиви, които обосновават предлаганото изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Република България всеки има право свободно да избира своето местожителство и да се придвижва по територията на страната.

Могат ли нашите родители да се придвижват свободно на територията на Община Русе?

По-голямата част от тях не могат, поради получаване на доходи под прага на бедност и невъзможност с тези доходи да заплащат транспортните разходи дори за обществен транспорт!

Необходимо е справедливо разпределение на общинската помощ, с цел постигане на низходящ тренд на бедността в Община Русе. Това може да се реализира чрез политиката за социално включване, както и предприемане на допълнителни мерки, насочени към различни целеви групи като лицата в пенсионна възраст. Към тези целеви групи е насочена социалната политика на всяка европейска община. Това са права, които разпределят в полза на индивида ползите от общността. Тези права предполагат наличието на определен резултат от осъществилото се взаимодействие в общността.

Посочените права осигуряват помощ, предоставят грижа и закрила в случаи, при които техните титуляри се нуждаят от такава. Това са ситуации, в които общността функционира като донор, като гарант за получаването на определен минимум от грижа за всеки един от нейните членове.

Нашата отговорност – на общинските съветници, означава отговорност към гражданите на Община Русе, относно подобряване на средата на обитаване, чрез по-добра вътрешна свързаност между населените места в общината, подобрена инфраструктура и достъпни транспортни услуги, последните пряко свързани с правото на всеки гражданин за свободно придвижване. Може ли обаче да има свободно придвижване, ако няма достатъчно средства да си купиш билет или карта за обществения транспорт. Отговорът е НЕ! По този начин нуждаещите се от подпомагане не само, не могат да осъществят това свое право, но те не могат и да поддържат така необходимия за всеки човек социален контакт. Над една четвърт от българите и половината от пенсионерите живеят под прага на бедност. Те също имат необходимост за достъп до медицински и други услуги.

Целите, които си поставяме с измененията и допълненията в Наредба № 14 са следните:

  1. Гарантиране на правото на свободно придвижване на засегнатите от недоимък граждани на територията на Община Русе;
  2. Осигуряване и повишаване на достъпа до институциите на групите граждани, застрашени от социално изключване;
  3. Засилване на социалната ролята на местната власт и повишаване на доверието на гражданите към нея.

Финансови средства за промените на наредбата са необходими и те могат да бъдат осигурени, освен от бюджета на Община Русе и от дивидентите на общинските предприятия.

Не беше установено настоящият проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 14 да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителната компетентност на Общинския съвет. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

Съгласно правото на Европейския съюз и практиката на Съда на Европейската общност, който в различни подобни казуси подробно е коментирал режима за държавните (общинските, публичните) помощи проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 14 не го нарушава и е законосъобразен.

Спазени са следните основни принципи:

  • Извършваната услуга от градския транспорт е от общ икономически интерес за местната общност;
  • Параметрите на които се основава компенсацията са установени предварително и по обективен начин;
  • Компенсацията не надвишава необходимите разходи за предоставяне на услугата от общ икономически интерес. Това заключение и анализа за него се обосновават на разходите, които едно нормално предприятие трябва да извърши.

Днес Общински съвет – Русе не прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 19 се заличава ал. 1 и се създава нова ал. 1 със следния текст:

„(1) Право на безплатно пътуване по една линия в градския транспорт имат лицата получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване в размер до минималната работна заплата и навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс.“

§ 2. В чл. 21 се прави следната промяна в началото на изречението:

„Чл. 21 Абонаментните карти по чл. 17, 18 и 20 се закупуват, а тези по чл. 19 се издават от Община Русе след заплащане на 10 лв. за всяка календарна година и“ – след запетайката продължава старият текст на чл. 21.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе е приет с Решени № ……. по Протокол № …………. и влиза в сила от 1 януари 2025 г.

Сподели: