ОбС – Русе няма да гледа предложението за намаляване капитала на КОЦ – Русе

С Решение №338 от 18.10.2012 г. на Общински съвет Русе се извърши прекратяване на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД („ЦКВЗ-Русе” ЕООД) и се откри производство за ликвидацията му. С писмо до Министъра на здравеопазването (изх. №32-01-4/25.10.12г) Община Русе предлага за да не се прекъсва дейността извършвана от „ЦКВЗ-Русе” ЕООД тя да се поеме „МБАЛ-Русе” АД, след като се реши проблема със сградния фонд, където…

Код на новината : *119903.html

    

Сподели: