На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

ОбС – Русе одобри Община Русе де приеме и придобие инвестиции в активи – общинска собственост от ВиК на стойност над 1.6 млн. лева

Общински съвет – Русе одобри и даде днес своето съгласие Община Русе да приеме и да придобие инвестиции извършени в активи – общинска собственост от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, на територията на Община Русе, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 год., в размер на 1 601 634,83 лв. (един милион шестстотин и една хиляди шестстотин тридесет и четири лева и осемдесет и три стотинки), представляващи рехабилитация и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура – публична общинска собственост, както и изграждане на нова такава, подробно описани в нарочен списък – Приложение №4, неразделна част от настоящото решение с изключение на позиция №373, представляваща Подмяна на СК 500 мм на магистрален водопровод Ф1200 стъклопласт, гр. Сливо поле, Община Сливо поле, въведен в експлоатация през 2020 г. на стойност 7 844,98 лв. впредвид констатациите на комисията обективирани в изготвения протокол изложени в позиция №253.

Дадено е съгласие след придобиване на инвестициите (активите), същите да бъдат предоставени за управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, при съответно спазване на §9, ал. 10 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на закона за водите  (обнародван в Държавен вестник брой 103/2013 г., изменен и допълнен в Държавен вестник брой 58/2015 г.).

Съгласно Договор от 17.12.2015 г., Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе е предоставила на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе в качеството си на „Оператор“ изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системите и съоръженията публична собственост в обособената територия, включително и тези собственост на Община Русе.

            Инвестиция в публичните активи се формират по три възможни начина, както следва:

  • възникване на авария съгласно чл.72, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като работите по отстраняване на аварията започват веднага и за отстраняването и се налага подмяна на тръба над 10 метра;
  • съгласно чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ за извършване на текущ ремонт без разрешение за строеж, с който не се променя трасето и техническите характеристики на трасето;
  • инвестиция по реда на глава осма, раздел III от ЗУТ с издаване на разрешение за строеж. При този начин се спазват всички процедури и разпоредби на ЗУТ и съответните наредби съпътстващи инвестиционния процес до завършване на обекта. Същият се приема от държавна приемателна комисия след съставяне на протокол обр.16 и издаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе е направило инвестиции във връзка с рехабилитация и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура, както и изграждане на нови такива на територията на Община Русе, в размер на 1 601 634,83 лв. (един милион шестстотин и една хиляди шестстотин тридесет и четири лева и осемдесет и три стотинки).

В тази връзка, със Заповед №ВиК-18-10/01.03.2021 г. на Областен управител на Област Русе и Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе бе назначена междуведомствена комисия, която извърши проверка на място (където видимо е възможно) на инвестициите реализирани в активи – общинска собственост от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, на територията на Община Русе, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Осъществена бе проверка по документи и на място на инвестициите, като се установи, че същите са реализирани в пълния обем от страна на оператора и функционират нормално. Изготвен бе протокол с предложение от страна на комисията, Община Русе да придобие реализираните инвестиции за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. в размер на 1 601 634,83 лв. (един милион шестстотин и една хиляди шестстотин тридесет и четири лева и осемдесет и три стотинки).

Съгласно разпоредбата на чл.198б, т.2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от Асоциация по ВиК, доколкото собствеността спрямо ВиК системите и съоръженията в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, е разпределена между Държавата и общините.

Сподели: