гробище чародейка

ОбС – Русе одобри ПУП – ИПРЗ за разширяване на гробищния парк „Чародейка“

С Решение №5 от Протокол №02/24.01.2024 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията е приет Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в
кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе, разрешен със Заповед №РД-01-2763/21.08.2023 г. на Гл. архитект на Община Русе.

Възложител на проекта е Община Русе. Проектът е представен във фаза окончателен проект и съдържа: ПУП – ИПРЗ, Схема ПО, Схема Озеленяване, Ел. Схема и ВиК схема.

С ИПР от УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“ се образува нов УПИ XV-485 „За гробищен парк“ по имотните граници на проектен идентификатор 63427.6.485 и при спазване на одобрената улична регулация към ул. „Зорница“ и ул. „Филип Станиславов“.

За имота се определя устройствена зона „Терени за гробищни паркове“ (Тгп), съответстваща на ОУПО- Русе.

С ИПЗ се предвижда цялостно устройство на гробищния парк с ограничителни линии, разположени на по 10м от улично-регулационните линии и към съседните урегулирани имоти и съобразено със сервитутите на съществуващата техническа инфраструктура – за въздушен ел. провод 20кV в близост до северната регулационна линия и вътре в имота и въздушна мрежа НН за захранване на параклиса. С проекта за ПУП е разработена и Схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ за задоволяване на потребностите на ГП „Чародейка“.

Днес ОбС – Русе одобри Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в
кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе както следва:

  • С ИПР от УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“ се образува нов УПИ XV-485 „За гробищен парк“ по имотните граници на проектен идентификатор 63427.6.485 и при спазване на одобрената улична регулация към ул. „Зорница“ и ул. „Филип Станиславов“;
  • С ИПЗ се предвижда цялостно устройство на гробищния парк с ограничителни линии, разположени на по 10м от улично-регулационните линии и към съседните урегулирани имоти и съобразено със сервитутите на съществуващата техническа инфраструктура – за въздушен ел. провод 20кV в близост до северната регулационна линия и вътре в имота и въздушна мрежа НН за захранване на параклиса. С проекта за ПУП е разработена и Схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ за задоволяване на потребностите на ГП „Чародейка“;
  • За имота се определя устройствена зона „Терени за гробищни паркове“ (Тгп), съответстваща на ОУПО- Русе;
Сподели: