ОбС – Русе ще одобри техническо задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – ПУР и ПР на общински и държавни имоти без режим на застрояване за гр. Мартен, с. Сандрово, с. Николово и Червена вода

В изпълнение на изискванията на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, застрояване в имоти се допуска само ако е предвидено с подробен устройствен план. С одобряването на Общият устройствен план на Община Русе с Решение № 301, прието с протокол № 14/19.11.2020г. на Общински съвет – Русе, за посочените по – горе населени места е предвидено разширение на строителните граници. Това означава, че в плана на населените места са включени части от землището, които до сега не са били предмет на урегулиране. За гр. Мартен са включени територии, разположени североизточно от населеното място и съществуващия гробищен парк и неговото разширение на изток. За с. Сандрово е предвидено включване на територии, разположени южно и западно от съществуващия гробищен парк. За с. Николово са включени територии, разположени северно, източно, южно от населеното място и съществуващия гробищен парк и неговото разширение на югоизток. За с. Червена вода са включени три територии, разположени източно и югозападно от населеното място, в това число и предвиденият нов гробищен парк за населеното място.

Със Заповеди с №№ РД-18-44/06.02.2024г., РД-18-45/06.02.2024г., РД-18-46/06.02.2024г. и РД-18-47/06.02.2024г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, публикувани в ДВ бр. 29 от 08.03.2024г. са одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри за урбанизираните територии на гр. Мартен, с. Сандрово, с. Николово и с. Червена вода от Община Русе.

Поради това, че вече е одобрена актуална кадастрална основа, за тези територии следва да се предвиди нова улична регулация за достъп до ново включените имоти чрез изработване на ПУП-ПУР и ПР на общински и държавни имоти, без режим на застрояване, в границите на предвиденото разширение по Общият устройствен план на Община Русе.

Общинска администрация е разработила техническо задание за части от тези населени места на основание чл. 125 от ЗУТ, Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 7/2003г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони, както и други подзаконови нормативни актове, регламентиращи изискванията за устройствено планиране и проектиране и в съответствие с инвестиционните й намерения за допускане изработването на проект за ПУП.

Основание за разрешаване изработването на ПУП е дадено в чл. 16 и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, когато предвидената за урегулиране територия обхваща повече от един квартал, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ – „…план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване…“, като планът ще предвиди урегулиране и на поземлени имоти за обекти на публичната държавна и общинска собственост.

С оглед на изложеното, Общински съвет – Русе ще одобри техническо задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – ПУР и ПР на общински и държавни имоти без режим на застрояване за гр. Мартен, с. Сандрово, с. Николово и Червена вода, Община Русе.

Ще бъде разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план – ПУР и ПР на общински и държавни имоти, без режим на застрояване за гр. Мартен, Община Русе.

Ще бъде разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план – ПУР и ПР на общински и държавни имоти, без режим на застрояване за с. Сандрово, Община Русе.

Ще бъде разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план – ПУР и ПР на общински и държавни имоти, без режим на застрояване за с. Николово, Община Русе.

Ще бъде разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план ПУР и ПР на общински и държавни имоти, без режим на застрояване за с. Червена вода, Община Русе.

/снимката е архивна и с илюстративна цел/

Сподели: