Белоев-март-2024-съветници

ОбС – Русе потвърди свое решение да се отдаде под наем за срок от десет години спортно игрище по футбол на ул. „Петрохан“ на сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“

С Решение № 173 по протокол № 7/28.03.2024 г., чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.11 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе е дал съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, като спортно игрище по футбол, на Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“, ЕИК 206224530, поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 63427.7.730 по КККР на гр. Русе, с площ 992 кв. м, с начин на трайно ползване – спортно игрище, с административен адрес гр. Русе, ул. Петрохан, предмет на АЧОС №5551 от 09.10.2008 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 350,00 лв. без включен ДДС.

Със Заповед № 4-95-00-210/12.04.2024 г. Областния управител на Област Русе е върнал за ново обсъждане Решение № 173, прието с протокол № 7/28.03.2024 г..

В мотивите на своя акт Областния управител на Област Русе е приел, че е налице противоречие със Закона за физическото възпитание и спорта.

При преглед на изложените в заповедта мотиви, следва да бъде съобразено следното:

Съгласно чл. 102, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта „Спортен обект е недвижим имот или част от него, който съгласно подробен устройствен план е предназначен за спортни функции, заедно с изградените и/или поставените преместваеми обекти и съоръжения, необходими за практикуване на съответния вид спорт, включващи и необходимите спомагателни и обслужващи обекти и помещения, свързани с неговото функциониране.“

Като в мотивите си Областния управител не е изложил твърдения за наличието на подробен устройствен план за имота, а следва да се посочи, че такъв не е разработен и одобрен като към настоящия момент имота не е урегулиран. Заповедта се основава единствено на определените съгласно Кадастъра данни за начина на трайно ползване на имота, а съгласно чл. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър единствено даннте за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред, както и данните за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното. В този смисъл посоченият в кадастралната карта начин на трайно ползване на имота няма самостоятелна доказателствена сила.

На следващо място съгласно чл. 104, ал. 1 от ЗФВС „… общинските съвети изготвят, съответно приемат и актуализират списък на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по този закон.“

Имотът е включен под точка 48 в Годишната програма в т. IV “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ”, т. 1, „Прогнозен списък за отдаване под наем на имоти, общинска собственост през 2024 г. “, а не в т. 8 „Прогнозен списък на спортни обекти, които ще се предоставят по реда на ЗФВС и ППЗФВС през 2024 г.“, като решението, с което е приета Годишната програма, не е било върнато или обжалвано от Областния управител и е влязло в законна сила.

Съответно за посочения имот е приложим общия ред за отдаване под наем.

Следва да се посочи също че Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза, което предполага, че съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе отдаването му под наем се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет.

Предвид изложеното председателят на ОбС – Русе академик Христо Белоев счита, че Решение № 173 по протокол № 7/28.03.2024 г. на Общински съвет Русе на Общински съвет Русе е правилно и законосъобразно, като същото следва да бъде потвърдено. Това стана днес.

Сподели: