"Общински пазари Русе" започна реконструкцията на група № 18 на Централния пазар

ОбС – Русе ще приеме годишните отчети и годишните доклади за дейността на общинските еднолични търговски дружества, ще определи дивидент и ще избере регистрирани одитори

Време за прочитане: 6 мин.

Общински съ­вет – Русе, ко­йто уп­раж­ня­ва пра­ва­та на ед­но­лич­ния соб­с­т­ве­ник на ка­питала в общинските търговски дружества, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 13, т. 5 и т. 6 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, при­емаго­диш­ния финансов от­чет на дружествата, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

Със Заповед №РД-01-1405/28.05.2021 г. на Кмета на Община Русе е назначена Комисия за оценка финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества за 2020 г. в състав от общински съветници и представители на общинска администрация, която има за задача да разгледа и даде становище за приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността на общинските търговски дружества за 2020 г., и да предложи дивидент. Анализирана е дейността на осем търговски дружества със 100% общинско участие в капитала – „Общински пазари” ЕООД, „Общински транспорт Русе“ ЕАД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Медицински център 1 – Русе” ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД, въз основа на финансови документи – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и отчет за заетите лица и средствата за работна заплата, както и докладите на управителите за дейността на дружествата през 2020 г.Разработени са индивидуални финансово-икономически анализи на всяко дружество поотделно, като са използвани основни показатели за анализ на финансовото им състояние.

Комисията за оценка финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества за 2020 г., след като се запозна с разработените индивидуални анализи за финансово-икономическото състояние на общинските търговски дружества за 2020 г., и изслуша отчетите на управителите и главните счетоводители, отрази становището си в протоколи.

На база счетоводните документи и финансово-икономическите анализи на  дружествата, и в изпълнение на чл. 66, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, е изготвен Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските еднолични търговски дружества за 2020 г. Обобщеният доклад прави преглед на резултатите, анализ на финансовото и оперативното състояние на дружествата и изпълнението на заложените за предходната финансова година цели. Годишният доклад се представя за одобрение от Общинския съвет, на основание чл. 30 и чл. 31 от Закона за публичните предприятия и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 31 октомври.

Съгласно чл. 146, ал. 1 и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон и чл. 26 от Закона за публичните предприятия, годишните финансови отчети на общинските търговски дружества, попадащи в обхвата на чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводството, подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори. Комисията предлага да бъдат избрани за регистрирани одитори за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г., предложените от управителите на „Общински пазари” ЕООД, „Общински транспорт Русе“ ЕАД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД проверители, избрани след проведена процедура в изпълнение на Решение №412/25.02.2021 г.

Обобщеното становище на Комисията за оценка финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества за 2020 г. е отразено в Протокол от 15.06.2021 г.

Предстои ОбС – Русе да приеме Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2020 г. на общинските еднолични търговски дружества „Общински пазари” ЕООД, „Общински транспорт Русе“ ЕАД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Медицински център 1 – Русе” ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.

Ще бъде одобрен Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските еднолични търговски дружества за 2020 г., съгласно приложение.

Ще бъде определен дивидент:

1. 70% отчисление за Община Русе от печалбата по Годишния финансов отчет за финансовата 2020 г. на „Общински пазари” ЕООД, след данъчното й облагане, в размер на 104 993,68 лева. 

2. Дивидентът да се внесе по сметка на  Община Русе, съгласно изискванията на Търговския закон.

Освобождава от внасяне на дивидент общинските търговски дружества-лечебни заведения.

За проверители-регистрирани одитори за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества, които подлежат на задължителен независим финансов одит за финансовата 2021 г., ще бъдат избрани както следва:

1. Димитър Петров Йорданов, с диплом №0123/29.10.1992 г. за „Общински пазари” ЕООД.

2. „ЕКСПЕРТ М ОДИТ“ ООД, с рег. №041 за „Общински транспорт Русе“ ЕАД.

3. Стефанка Тодорова Николова, с диплом №0041/22.01.2001 г. за „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД.

4. Стефанка Тодорова Николова, с диплом №0041/22.01.2001 г. за „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД.

5. Дияна Георгиева Пенчева, с диплом  №0380/1997 г. за „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе”  ЕООД.

Годишният обобщен доклад е изготвен в изпълнение на чл. 66, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, въз основа на информацията, която се съдържа в годишните финансови отчети на общинските търговски дружества-публични предприятия към 31.12.2020 г., решенията на Общински съвет – Русе и данните, публикувани на електронната страница на Търговския регистър.

Общински публични предприятия, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия са всички търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала.

Община Русе е едно­лич­ен соб­с­т­ве­ник на капитала в осем търговски дружества-публични предприятия, както следва:

– „Общински пазари” ЕООД;

– „Общински транспорт Русе “ ЕАД;

– „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД;

– „Медицински център 1 – Русе” ЕООД;

– „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД;

– „Център за психично здраве – Русе” ЕООД;

– „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД;

– „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.

От общо осем публични предприятия, две са регистрирани като търговски дружества по смисъла на Търговския закон, образувани и преобразувани след решение на Общински съвет – Русе в еднолично дружество с ограничена отговорност и еднолично акционерно дружество. Останалите шест са преобразувани по реда на Закона за лечебните заведения от публични здравни заведения в търговски дружества със заповед на Министъра на здравеопазването. От тях три са лечебни заведения за извънболнична помощ – диагностично-консултативен център, медицински център и дентален център, едно е лечебно заведение за болнична помощ – специализирана болница за активно лечение и две са лечебни заведения – център за психично здраве и комплексен онкологичен център.

През 2020 г. няма настъпили промени в правната форма и предмета на дейност на разглежданите публични предприятия, които да окажат въздействие върху осъществяваната от тях дейност.

Община Русе няма мажоритарно участие в капитала на други търговски дружества.

Обща стойност и структура на участието на Община Русе в капитала на общинските публични предприятия за 2020 г.

Наименование на публичното предприятиеОбщ размер на капитала към 31.12.2020 г. леваУчастие на Община Русе в капитала, леваРазмер на общинско участие, %Непарична вноска от Община Русе, леваБрой дялове/ акции на Община РусеСтойност на един дял/ акция, лева
„Общински пазари“ ЕООД19 94019 44010001 94410
„Общ. транспорт Русе“ ЕАД1 176 0001 176 0001001 126 00011 760100
„ДКЦ 1“ ЕООД177 470177 747100017 47410
„МЦ 1“ ЕООД54 10554 10510005 41010
„ЦДМ 1“ ЕООД259 780259 780100025 97810
„ЦПЗ“ ЕООД137 680137 680100013 76810
„КОЦ“ ЕООД6 630 2506 630 2501006 173 5106 630 2501
СБАЛПФЗ ЕООД123 140123 140100012 31410

Община Русе участва в капитала на общинските дружества, които са публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, с общ размер на общинското участие  8 578 365 лева, от които 7 299 510 лева са внесени като непарична вноска.

Капиталът е разпределен под формата на дялове и акции, както следва: 772 155 лева, разпределени на 77 215 дяла, по 10 лева всеки един от тях; 6 630 250 лева, разпределени на 6 630 250 дяла, по 1 лев всеки един от тях и 1 176 000 лева, разпределени в 11 760 броя поименни акции, с номинална стойност 100 лева всяка. През 2020 г. не са настъпили промени в размера на капитала на общинските публични предприятия.

Финансово и оперативно състояние на общинските публични предприятия към 31.12.2020 г.

Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността на общинските търговски дружества за 2020 г. са представени от управителите в установените срокове. Годишните финансови отчети на пет от дружествата – „Общински пазари” ЕООД, „Общински транспорт Русе“ ЕАД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД са заверени от регистрирани одитори, в съответствие със Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит, и съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за публичните предприятия. Останалите три дружества не попадат в обхвата на чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Съгласно информацията, представена в Одитните доклади, финансовите отчети на публичните предприятия на Община Русе представят достоверно, във всички съществени аспекти финансовото им състояние към 31.12.2020 г. и финансовите резултати от тяхната дейност и паричните потоци за годината, в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в България. Информацията, включена в докладите за дейността за финансовата година, за която са изготвени финансовите отчети съответства на финансовите отчети. Докладите за дейността са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Дейността на осемте търговски дружества със 100% общинско участие в капитала е анализирана въз основа на представените в Община Русе финансови документи – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и отчет за заетите лица и средствата за работна заплата, както и докладите на управителите за дейността на дружествата през 2020 г.Разработени са индивидуални финансово-икономически анализи на всяко дружество поотделно, като са използвани основни показатели за анализ на финансовото им състояние.

Основните финансово-икономически показатели на общинските публични предприятия към 31.12.2020 г. са, както следва:

Наименование на публичното предприятиеПриходи общо, хил. леваПриходи от дейност, хил. леваРазходи общо, хил. леваФинансов резултат, хил. леваСредно списъчен състав, брой
„Общински пазари“ ЕООД1 2771 2461 10117613
„Общ. транспорт Русе“ ЕАД3 0631 5643 090-27119
„ДКЦ 1“ ЕООД2 7022 6042 720-1863
„МЦ 1“ ЕООД21516521328
„ЦДМ 1“ ЕООД7285986408814
„ЦПЗ“ ЕООД5 5693815 5663213
„КОЦ“ ЕООД30 04529 46330 318-273220
СБАЛПФЗ ЕООД3 7192 3643 6328874
Наименование на публичното предприятиеСобствен капитал, хил. леваДълго трайни активи, хил. леваКратко срочни задължения, хил. леваКратко срочни вземания, хил. леваПарични средства, хил. лева
„Общински пазари“ ЕООД4 2533 76887112505
„Общ. транспорт Русе“ ЕАД35410 3521 5431 964399
„ДКЦ 1“ ЕООД821625356185324
„МЦ 1“ ЕООД9725131933
„ЦДМ 1“ ЕООД6475275633155
„ЦПЗ“ ЕООД3551 16461110667
„КОЦ“ ЕООД7 8676 6083 0453 8162 273
СБАЛПФЗ ЕООД1 2385384794091 276
Сподели:

Още новини от деня