Момичетата до 12 години на СКБ "Дунав - Русе - 2016" ще играят за бронзовите медали срещу БК "Черно Море Одесос"

ОбС – Русе ще решава за сключване на договори за спонсорство между община Русе, ФК „Дунав“, БК „Дунав – Русе – 2016“ и ВК „Дунав“

В Община Русе са постъпили предложения от Сдружения „Футболен клуб Дунав от Русе“, „Спортен клуб по баскетбол Дунав-Русе-2016“ и „ Спортен клуб по волейбол- Дунав“ за подписване на договори за спонсорство с община Русе.

Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ се обръща към нас с молба за подпомагане на клуба по пътя към Второто ниво на българския футбол,  като предложението им касае спонсорство в размер на 60 000 лв. Изложено е , че клубът ще представлява Русе на почти всяко ниво в структурата и йерархията на българския футбол, като в предложението е посочен конкретен пакет от ползи за община Русе.

Сдружение „Спортен клуб по баскетбол Дунав-Русе-2016“ посочва, че от първата година клубът работи по програма за развитие на баскетбола сред подрастващите, като всяка година я доразвива. Осъществява занимания в четири училища, зала „Дунав“ и зала ОЗК „Арена Русе“, организират детски празници в училищата, като планират да подновят кошовете в още няколко училища. Заявяват спонсорство в размер на 70 000 лв.,  които ще позволят на клуба да продължи да развива баскетбола като масов спорт посредством изграждането на подходяща инфраструктура и набавяне на пособия в училищата. Предлагат конкретен пакет от услуги в полза на община Русе.

Сдружение „Спортен клуб по волейбол- Дунав“ заявява спонсорство в размер на 55 000 лв., като се ангажира да преследва по-високо класиране  „Ефбет Суперволей лига“ на България и развитие на детско-юношеската школа на клуба. Срещу получените средства предлагат да изпълнят конкретни дейности за популяризиране на Община Русе.

Видно от предложенията на сдруженията, срещу полученото спонсорство  е изразено желание за поемане на  конкретни задължения, за популяризиране на община Русе като една отговорна институция в медийното пространство чрез посочените в предложенията дейности.  

Съгласно § 1, т. 12 от ДР на Закона за физическото възпитание и спорта, „Спонсорство“ е прякото или непряко финансиране на спортисти, спортни организации и спортни мероприятия, осъществено от физическо или юридическо лице с цел да се съдейства за популяризирането на неговото име, марка или обществен престиж, като размерът на предоставените финансови средства превишава пазарната стойност на получената в замяна рекламна услуга. Разпоредбата на чл. 6, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, определя общинската политика в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност да се осъществява чрез финансово подпомагане развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в съответствие с Национална програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

С настоящето предложение отново изразяваме своята отговорна позиция за развитието на колективните спортове в град Русе, като предлагаме отборите на „Футболен клуб Дунав от Русе“, Спортен клуб по баскетбол „Дунав-Русе-2016“ и „Спортен клуб по волейбол- Дунав“ да бъдат подпомогнати със заявените финансови средства.

Предстои на 16 юни общинските съветници в Русе да гласуват и дадат своето съгласие община Русе да сключи договор за спонсорство за сумата от 60 000 лв. със Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530 за осъществяване на спортната дейност на клуба през 2022 год. срещу задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при всички предстоящи срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания чрез пакета от дейности, описани в предложение с вх. № 63-379-4/30.05.2022 г. в Община Русе.

Ще бъде дадено съгласие община Русе да сключи договор за спонсорство за сумата от 70 000 лв. със Сдружение „Спортен клуб по баскетбол Дунав-Русе-2016“ с ЕИК 177042155 за осъществяване на спортната дейност на клуба през 2022 год. срещу задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при всички предстоящи срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания чрез пакета от дейности, описани в предложение  с вх. № 36-83-3/30.05.2022г. в Община Русе.

Ще бъде дадено съгласие община Русе да сключи договори за спонсорство за сумата от 55 000 лв. Сдружение „Спортен клуб по волейбол- Дунав“ с ЕИК 827114370 за осъществяване на спортната дейност на клуба през 2022 год. срещу задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при всички предстоящи срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания чрез пакета от дейности, описани в предложение с вх. № 36-54-2/30.05.2022г. в Община Русе.

Средствата ще се осигурят от Дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“ от бюджета на Община Русе.

Сподели: