Община Сливо поле осигурява място за открита приемна на специалисти, които да оказват подкрепа на нуждаещи се от подкрепа при заплаха или случаи на домашно насилие

ОбС – Сливо поле предостави поземлени имоти с НТП пътища за ползване под наем за една стопанската 2023/2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури

Общински съвет – Сливо поле гласува да се предоставят под наем поземлени имоти или части от тях – публична общинска собственост на Община Сливо поле, с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, в полза на ползвателите на съответните земеделски масиви, обособени съгласно сключеното и одобрено споразумение за ползване на земеделските земи на територията на землищата в община Сливо поле през настоящата стопанска 2023/2024 г., съгласно влезли в сила заповеди на Директора на ОДЗ-гр.Русе по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, за срок на ползване под наем една стопанска година, а именно за стопанската 2023/2024 година, с предназначение за земеделско ползване – отглеждане на едногодишни полски култури.

Предоставените под наем имоти или части от тях по землища, идентификаторите им по съответните кадастрални карти и ползвателите им са обобщени в приложение в електронен вид.

Определени са наемни цени по землища за ползването на имотите по точка първа, както следва:ЗемлищеНаемна годишна цена, лв./дка
1Бабово82,00
2Борисово82,00
3Бръшлен82,00
4Голямо Враново82,00
5Кошарна86,00
6Малко Враново100,00
7Ряхово82,00
8Сливо поле82,00
9Стамболово72,00
10Черешово71,00
11Юделник71,00

30 % от постъпленията от сделките по настоящото решение, с предмет имотите извън територията на общинския център, ще се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

Сподели: