На извънредна сесия определиха д-р Петър Петров да представлява община Ценово на Общото събрание на „ВиК“

ОбС – Ценово ще избере съдебен заседател за Окръжен съд – Русе

Общински съвет – Ценово избра ременна комисия за откриване на процедура по изготвяне на предложения за съдебен заседател за Окръжен съд –гр. Русе от 1 член в състав:

1.Даринка Митева;

2.Светла Николова;

3.Емил Божков.

Резервни членове:

1.Галина Георгиева;

2.Георги Григоров.

Срокът за изготвяне на предложението на лицата, кандидати за съдебни заседатели и внасяне в Общинския съвет е 15.09.2019 г.

Необходими документи, които представят кандидатите:

3.1. свидетелство за съдимост;

3.2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.3.нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.4. медицинско удостоверение, че не страда от психическо заболяване;

3.5.данни за контакт на две лица, към които общинските съветници да се обръщат за препоръки;

3.6.мотивационно писмо;

3.7.писмено съгласие;

3.8.декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

3.9.документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

Сподели:

Още новини от деня