От понеделник започва кандидатстването за настаняване в социалните жилища на Община Русе

Общата стойност на приключените проекти на Община Русе през втората година от мандата на кмета П. Милков е 30 381 123,10 лв.

През втората година от мандата на кмета Пенчо Милков и неговия екип Община Русе продължи изпълнението на проектите, свързани с развитието на социалните услуги, управлението на отпадъците, подобряването на градската среда и условията за спорт и образование, въвеждането на мерки за намаляване на вредните емисии от автомобилния транспорт и битовото отопление и др.

Същевременно бяха подготвени нови проекти по различни програми за финансиране. Депозираните от Община Русе предложения са за подобряване средата в лечебните заведения и училищата, дигитализация на културното наследство и използване научен капацитет в местното управление.

Общата стойност на приключените проекти е 30 381 123,10 лв. За жалост, поради допуснати преди началото на настоящия мандат нередности при провеждане на обществените поръчки на Община Русе са наложени множество финансови корекции на обща стойност 9 779 332 лв. Те са заради нарушения по 20 обществени поръчки в общо 10 проекта, изпълнявани по 3 различни финансиращи програми през програмен период 2014-2020 г. Незаконосъобразна методика за оценка е установена в 16 от процедурите, незаконосъобразен критерий за подбор – в 9 от процедурите, неправилно отстраняване на участник – в 6 от процедурите, незаконосъобразен избор на изпълнител – в 1 от процедурите, неясен предмет на поръчката- в 1 от процедурите, незаконосъобразно изменение на договор – по 4 договора.

Обща стойност на управляваните проекти от Община Русе към момента е 127 128 438,61 лв.

През втората година от мандат 2019-2023 Община Русе продължи да използва много и разнообразни източници на финансиране използва за реализирането на проектите си. След множество писма и разговори част от тях се финансират от бюджета на ресорните министерства, други с помощта на европейските оперативни програми, програмите за трансгранично сътрудничество, фондове и други алтернативни източници.

Сподели: