Кметът на Община Русе Пенчо Милков: Приоритет през втората година бе да обърнем погледа на държавата към Русе и градът ни да се утвърждава като център на Дунавския регион и Севера

Обща стойност на депозираните проекти от Община Русе през втората година от управлението на кмета на Общината П. Милков е 1 930 876 лв.

Обща стойност на депозираните проекти от Община Русе през втората година от управлението на кмета на Общината П. Милков е 1 930 876 лв. Това са:

ПрограмаПроект Описание
ММС„Укрепване на физкултурен салон на ОУ „Иван Вазов“- гр. Русе”   Стойност: 214 340  лв.В момента физкултурният салон не функционира и децата са принудени да провеждат часове по физическо възпитание и спорт в коридорите на училището. Благодарение на инициативността на Община Русе, проектът е одобрен за финансиране през текущата година. Предстои подписване на договор и отпускане на средствата от Министерството на младежта и спорта.
    Инвестиционна програма за климатаПроект за закупуване на 3 бр. електрически превозни средства   Стойност: 150 000  лв.  Общината кандидатства пред Нaционалния Доверителен Екофонд  за закупуването на 3 бр. електрически автомобила, като след оценка на проекта бяха одобрени  2 бр. Целта е да се насърчи използването на електрически превозни средства и да се постигане на екологичен ефект. Автомобилите ще са с надстройка тип „контейнер“ и ще се използват за нуждите на ОП „Комунални дейности“. В момента се подготвя процедурата по ЗОП за закупуването им.      
ФМ на ЕИП 2014-2021 „Културно предприемачество,  наследство и сътрудничество“„Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“   Сума: 525 355  лв.  В депозираното проектно предложение Община Русе предвижда да си партнира с основните културни институции в региона – музеи, библиотека, опера, читалище и др., като основната цел е да се дигитализира наличният им  културен фонд. Ще бъде създаден център за дигитализация и ще бъде закупена нужната му техника. В момента проектът е преминал административна допустимост и е в процес на оценяване.
Европейска комисия EU SCIENCE HUBScience meets regions 2021”   Стойност: 58 674  лв. (30 000 евро)Проектът е одобрен за финансиране от Европейската комисия през м. ноември 2021 г. и  предстои подписване на договор. Той ще се изпълнява съвместно с Русенския университет и Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. Предвижда се да се проведе иновационен лагер на тема „Декарбонизация на транспорта“, в който да вземат участие представители на местните и държавни власти. Темата е съобразена с амбициите на Община Русе за въвеждане на екологично чист обществен транспорт.  
            Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Проект „Мерки за справяне с пандемията“, приоритетна ос „Подкрепа за здравната система и за справяне с кризи“   СБАЛПФЗ  д-р Димитър Граматиков“ – Русе ЕООД   Стойност: 243 360  лв.    Със съдействието на Община Русе лечебното заведение кандидатства по Оперативна програма „Региони в растеж“ за изграждането на медицински център към лечебното заведение със специализирани кабинети за пациенти с COVID-19 и изолирани болнични стаи. Проектът е одобрен и е подписано партньорско споразумение между общината и Министерството на здравеопазването. Предстои изпълнение и реализиране на дейностите.
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.КОЦ – РУСЕ ЕООД     Стойност: 197 147  лв.Освен СБАЛПФЗ  д-р Димитър Граматиков“ – Русе ЕООД и Комплексният онкологичен център в Русе кандидатства за изграждането на медицински център към лечебното заведение със специализирани кабинети за пациенти с COVID-19 и изолирани болнични стаи. Проектът е одобрен и е подписано партньорско споразумение между общината и Министерството на здравеопазването. Предстои изпълнение и реализиране на дейностите.
ОП „Развитие на човешките ресурси“„Предоставяне на нови услуги за дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания в Община Русе“     Стойност: 542 000 лв.Предвижда се предоставяне на социални услуги за лица с увреждания и лица в риск в новото социално заведение за възрастни хора „Св. Димитър Басарбовски” –Русе. Дейностите са: – осигуряване на подкрепа и предоставяне на социална услуга от резидентен тип в Център за грижа за 15 лица с психични разстройства; – осигуряване на подкрепа и предоставяне на социални услуги от резидентен тип в Център за грижа за 15 лица с различни форми на деменция. Проектното предложение е депозирано и предстои оценка за финансирането му.  
Сподели: