Общественият възпитател Мартин Календжиев с лекция на тема: „Толерантност“ в ОУ „ Никола Обретенов“

Общественият възпитател Мартин Календжиев с лекция на тема: „Толерантност“ в ОУ „ Никола Обретенов“

На 7 май общественият възпитател Мартин Календжиев проведе лекция на тема: „Толерантност“ с ученици от 6 ти „А“ клас на ОУ „ Никола Обретенов“, целта на която бе да подобри междуличностните отношения между подрастващите.

Ценностите могат да бъдат възприети само тогава, когато те са избрани свободно от отделните хора. Затова формирането на умения на толерантност изисква обучение в приемането на други гледни точки, в преживяване, дискусии за морални и етични дилеми, при които да се изгради у учениците критично мислене, базирано на верни знания и точна информираност. Участниците споделиха, че най-често срещаното определение на думата „толерантност” е търпимост, но в смисъла да притежаваш способността да разбираш и уважаваш различните от собствения произход, култура, възгледи и други прояви на човешка индивидуалност.

Занятията по програмите на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ – Русе продължават във всички училища на територията на Община Русе.

Интересът е изключително голям!

Сподели: