обществен съвет заседание

Общественият съвет по околна среда обсъди такса битови отпадъци, проверките в предприятия и въвеждането на ниско емисионни зони в Русе

На заседание на Обществения съвет по околна среда в Русе, проведено в понеделник, бяха обсъдени резултатите от извършени съвместни проверки от Община Русе, РИОСВ-Русе и РДНСК-Русе на предприятия, потенциални източници на замърсяване, и предстоящите промени в начина на определяне на размера на такса битови отпадъци. В дневния ред бе включено и представяне на данни за дните с превишения на средноденонощните норми (СДН) на ФПЧ10 на територията на Русе за 2022 г., както и информация относно въвеждането на зони с ниски емисии (ЗНЕ).

За периода от 2 до 6 февруари са извършени проверки в три предприятия от общо 19, определени от РИОСВ като потенциални източници на замърсяване на въздуха и околната среда на територията на община Русе. Инициативата за инспекциите е на кмета Пенчо Милков, като през следващите седмици предстоят посещения и в останалите 16 предприятия.

Присъстващите членове на Съвета бяха информирани за предстоящите промени в начина на определяне на размера на такса битови отпадъци, като основният момент е внедряването на интегрирана система с измерване на количество генериран отпадък на всеки отделен имот в малките населени места. Предвидено е сметосъбиращата фирма да разполага със софтуерна система за записване на данни от пътния маршрут, информация за идентификация на съдовете и теглото на отпадъка в тях, като бъде предоставен директен достъп на Община Русе до данните от нея. Сметосъбиращите автомобили ще са с монтирана и работеща автоматична система за претегляне теглото на отпадъка в съдовете, които от своя страна е необходимо да са снабдени с чип, позволяващ записването на данните.

Въпреки че към момента не е разработена и обявена методика на национално ниво за начина на определяне на размера на такса битови отпадъци, в най-скоро време ще бъде сформирана комисия от общински служители, която да подготви и анализира възможните основи, приложими за Община Русе. Промените, които са разписани в Закона за местните данъци и такси, предстои да бъдат разгледани и гласувани от Общински съвет-Русе.

Присъстващите на заседанието бяха запознати и с информация за дните с регистрирани превишения на ФПЧ10 на територията на гр. Русе за 2022 г.  До месец ноември автоматична измервателна станция (АИС) „Възраждане“ е отчела превишаване на максимално допустимия брой дни с повишена концентрация на ФПЧ10, а АИС „Дружба 2“ – значително по-малко на брой превишения на СДН на ФПЧ 10 на годишна база.

Представено бе и предложението за въвеждане на зони с ниски емисии (ЗНЕ) на територията на града. Основната цел е подобряване на качеството на въздуха, като ще се възпират най-замърсяващите превозни средства да навлизат в определени райони.

Представители на Обществения съвет зададоха и въпроси, свързани с наложените санкции на изпълнителите на Водния цикъл във връзка със спазване разпоредбите на Наредба №15 и Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Русе. За периода от месец март до декември 2022 г. са издадени 65 констативни протокола с предписания от извършени текущи проверки по сигнали, и са съставени 4 акта за установяване на административни нарушения на ВиК-ООД Русе, свързани с нерегламентираното изхвърляне или изоставяне на строителни отпадъци извън определените за целта места. Санкциите към „Нелсен чистота“ за 2021 г. са в размер на 27 000 лв., а за 2022 г. – 15 000 лв.

Обсъдена бе и дейността на брикетената фабрика в Източна промишлена зона. След проведен разговор с представител на предприятието бе насрочено посещение на територията му за днес от служители на Община Русе и членове на Обществения съвет по околна среда.

Сподели: