читалище Искра 1898 Борово

Община Борово кандидатства по проект „Красива България” за ремонта на народно читалище „Искра 1898”

Общински съвет Борово даде съгласието си Община Борово да кандидатства по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” по Проект „Красива България” (ПКБ) на МТСП за финансиране на проект: „Основен ремонт на покривната конструкция над сцена на зрителна зала към НЧ „Искра 1898” – гр. Борово, обновяване на залата и адаптиране на санитарен възел за хора с увреждания”. Участието на общината във финансирането на проекта ще е в размер на 51 % от общия бюджет на проекта.
Поради това се преобразува от частна общинска собственост в публична общинска собственост следният общински имот: ПИ с идентификатор 05611.1.626 по КК на гр.Борово с площ 4034 кв.м. с построена в него Сграда – масивна, двуетажна с избен етаж със застроена площ 827 кв.м., с идентификатор 05611.1.626.1 по КК на гр.Борово, с предназначение – сграда за култура и изкуство – частна общинска собственост с АОС №1182/12.06.2012г.
Кметът на Община Борово организира съставянето на нов акт за общинска собственост, като това обстоятелство се отбелязва в новия, в стария акт, както и в регистрите за общинска собственост.

Сподели: