Община Борово поема краткосрочен дълг до 1 млн. лева за ремонта на общински път в Горно Абланово

Общински съвет – Борово одобри предложението за поемане на краткосрочен дълг по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси – безлихвен заем от централния бюджет. Съветниците дадоха своето съгласие Община Борово да поеме краткосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси, при следните параметри:

  • Максимален размер на безлихвения заем – 1 095 461 лв.
  • Валута на безлихвения заем  – български лева.
  • Вид на заема – краткосрочен безлихвен заем от Централния бюджет;
  • Цел на заема – финансиране на капиталови разходи:

Обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE1001 от началото на с. Горно Абланово до край с. Горно Абланово“

Обектът е в полза на местната общност.

  • Срок на погасяване на заема – до една година.
  • Условия за погасяване на заема – с приходи от общинския бюджет по чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси; обща изравнителна субсидия по чл.52, ал. 1, т.1б от ЗПФ; целева субсидия за капиталови разходи по чл.52, ал.1, т.1в от ЗПФ и други средства.
  • Начин на обезпечаване – съгласно чл.105, ал.2 от Закона за публичните финанси.
  • Лихвен процент, такси и комисионни и други – без лихви, такси и комисионни.

Кметът на Община Борово отправи искане до министъра на финансите за отпускане на безлихвен заем за сметка на централния бюджет.

Сподели: