Община Борово стартира изпълнението на проект с иновативни подходи за предприемачеството

В началото на 2018 година Община Борово стартира изпълнението на проект „ Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово“, договор № BG05M9OP001-4.001-0002. Проектът се финансира от Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Основната цел на проекта е да спомогне транснационалното сътрудничество за обмяна на опит, добри практики и трасфериране на социални иновации в придобиването на нови знания и умения в сферата на стартирането на самостоятелната стопанска дейност и предприемачество в община Борово от Анкона, Италия.

Дейностите са насочени към трансфер на две социални иновации от Анкона, Италия. Едната е ориентирата към разработване на модел за работа с лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност и обучението им. Другата е развитие на бизнес център. Целевата група обхваща 20 лица с желание да започнат стопанска дейност в т.ч. безработни и самостоятелно заети лица, служители в микро-предприятия, кооперации, земеделски производители.

Дейностите включват:
• повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на иновативни подходи;
• адаптиране и трансфериране на иновативни практики за предприемачество и стартиране на собствен бизнес;
• развитие на Бизнес център– Борово;
• оценка на постигнатите резултати и приложимостта на внедрените иновативните практики;
• разпространение на постигнатите резултати;
• управление и администриране;
• информация и комуникация.

Очаквани резултати:
1. идентифицирани пет и трансферирани две соцални иновации от Анкона, Италия;
2. приложени партньорски подходи за развитие на пазара на труда в община Борово за намаляване на безработицата и стимулиране на местното икономическо развитие;
3. изградени специфични умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност сред желаещи заети лица и безработни;
4. създаден и развит Бизнес център;
5. повишен административен капацитет в общинската администрация за прилагането на ефективни и ефикасни политики за стимулиране на икономическата актиност.

Общата стойност на проекта е 174 733. 64 лв.
Продължителност на проекта : 12 месеца
Партньори: FVB S.R.L. – Анкона, Италия и Клуб „Отворено общество“ – Русе

Сподели:

Още новини от деня