Община Борово ще кандидатства с проект за реконструкция и рехабилитация на улични водопроводи в града

Общински съвет – Борово даде своето съгласие Община Борово да кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020   г.,  с  проектно предложение “Реконструкция и рехабилитация на улични водопроводи с разваляне и възстановяване на асфалтова настилка в гр. Борово”

Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Борово за периода 2014г.-2020г. и на План за интегрирано развитие на Община Борово 2021г.-2027г. 

Сподели: