Община Борово ще членува в сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“

Общински съвет – Борово даде своето съгласие за участие на доброволно формирование „ДФИС“-Борово към Община Борово като член на сдружение „Национална асоциация на Доброволците в Република България“  със седалище и адрес гр. София, ПК 1172,район „Изгрев“, ул. „Никола Габровски “ № 30.

Разрешено е заплащане на годишен членски внос в размер на 120 лв. съгласно чл. 17, ал. 1 от Устава на сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“ .

Валентин Панайотов Великов – кмет на Община Борово, ще представлява доброволно формирование „ДФИС“-Борово към община Борово, като подаде писмена молба за приемане по чл. 10, ал. 2 от Устава на сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.

Сподели: