Община Бяла е загубила близо 10 % от населението си само за 8 години !

Наблюдава се подчертана тенденция към депопулация, като е налице спад на населението на Община Бяла през 2019 г спрямо 2011 г. с 9,5 %. Това сочат данните от Плана за интегрирано развитие на Община Бяла за периода 2021 – 2027 година, приет от Общински съвет – Бяла.

По данни на ГД ГРАО населението на общината по постоянен и настоящ адрес намалява, както за града, така и за селата. Към 31.12.2019 г. жителите по постоянен адрес са 14 364 души, което е с 9,5% по-малко спрямо 2011 г. Населението по настоящ адрес в края на 2019 г. е 13 537 души или с 9, 2% по малко спрямо 2011 г.

Тенденцията на намаляване на населението се засилва чувствително през последните няколко години и се дължи на отрицателния естествен и механичен прираст. Във всички населени места на общината населението с постоянен адрес намалява (с изключение на с. Лом Черковна, където е налице известно увеличение).

Демографските проблеми, характерни за цялата страна, са налице и в община Бяла, а именно: сериозно застаряване на трудоспособното население, отрицателен естествен прираст, вътрешна миграция и емиграция. На фона на бързото намаляване на общия брой на населението в общината, протичащите демографски процеси могат да доведат до значително намаляване на населението, особено в селата, като най-тежко е положението със с. Пет кладенци. Това е сериозен проблем и е необходимо да се предприемат мерки както на общинско, така и на национално ниво за възраждане на българското село и за подобряване на условията за живот в него.

По отношение на половата структура в общината през целия този период преобладаващото население е от женски пол, което е характерно както за града, така и за селата.

Възрастовата структура е показател, който определя как естественият и механичният прираст влияят върху общия брой на населението. Тя изразява разпределението на населението по възрастови групи. Възрастовата структура е твърде променлива и при това – в отрицателен план.

По оценка на НСИ, Бяла е средноурбанизирана община. Населението на община Бяла към 31.12.2019 г. по постоянен адрес е 14 364 души. Половата структура на населението– 48,9 % мъже и 51,1% жени – не се отличава съществено от половата структура на населението в България, в региона и областта.

Съотношението между градско и селско население в общината към 31 декември 2019 г. е 64,6 % : 35,4 %; докато за страната това съотношение е 73,7% : 26,3%.

Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана – един град, 1 голямо село – над 1000 жители, 2 средно големи села – от 500 до 1000 жители, 6 малки села от 190 до 500 жители и 1 много малко село – Пет Кладенци – само 27 жители с постоянен адрес.

Развитието на селищната мрежа в общината е довело до съсредоточаване на основните административни, промишлени, обслужващи и културни дейности в гр. Бяла.

Почти всички хора, живеещи на село, са постоянно пребиваващи там и се занимават със земеделие в лични стопанства. Като цяло икономическият потенциал на градското население в общината е по-висок от този при селското население. Това се обуславя от различния начин на живот и възможностите за трудова реализация.

Сподели: