Община Бяла стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Време за прочитане: 2 мин.

Община Бяла стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистента за:

 1. самообслужване;
 2. движение и придвижване;
 3. промяна и поддържане на позицията на тялото;
 4. изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
 5. комуникация;

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи: 

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 •  копие на акт за раждане – ако кандидата е дете (за справка при провеждането на срещата );
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
 • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата. 

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в гр. Бяла, в сградата на Община Бяла, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, по тел: 0884 33 29 11 или на e-mail: byala.rs@byala.bg

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Бяла на адрес: www.byala.bg

За допълнителна информация тел: 0884 33 29 11 – Дирекция „Специализирана администрация“, отдел „Програми, проекти, образование, култура и хуманитарни дейности“ в Община Бяла

Сподели:

Още новини от деня