община бяла

Община Бяла ще изгради ведомствена бензиностанция

Общински съвет – Бяла даде своето съгласие за промяна размера на разхода за Проектиране и изграждане на ведомствена бензиностанция в гр. Бяла по точка 2 от Решение № 407 по протокол № 48 от 31.03.2022 г. на Общински съвет Бяла / т. 14 от Прил. №12/ от  65 000,00 лева с ДДС на 80 000,00  лева с ДДС. Средствата в размер на 15 000,00 лева да се осигурят от Резерва за непредвидени и неотложни разходи на Община Бяла за 2022 година. Прието е актуализирано Приложение № 12 „План за разпределение на капиталови разходи за 2022 г., финансирани от собствени бюджетни средства“ към точка 2 от Решение № 407 по протокол № 48 от 31.03.2022 г. на Общински съвет Бяла. Кметът на Община Бяла трябва да отрази приетото решение в документацията за Бюджет 2022 г. съгласно Единната бюджетна класификация за годината и му възложи да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

Сподели: