Община Бяла ще кандидатства с проект за развитие на патронажната грижа

Община Бяла ще кандидатства с проектно предложение: „Патронажна грижа + в Община Бяла, област Русе” по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, Приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, Инвестиционен приоритет № 1: „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата предизвикана от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”.

Сподели: