ветово-нова-община

Община Ветово и Столична община ще си сътрудничат за предоставяне на споделена услуга при осъществяване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица в изпълнение на изискванията от Закона за българския жестов език

Община Ветово и Столична община ще си сътрудничат за предоставяне на споделена услуга в изпълнение на чл. 62 от ЗМСМА при заявяване и/или получаване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица чрез осигуряване на превод на български жестов език в изпълнение на изискванията от Закона за българския жестов език, чл. 24 ал. 1. Общинските съветници във Ветово упълномощиха кмета д-р Мехмед Мехмед да подпише споразумение за сътрудничество, по силата на което Община Ветово ще встъпи като партньор и потребител на споделената услуга за осъществяване при необходимост на превод от и на български жестов език за нуждите на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи лица.

На 21 януари 2021 година 44-тото Народно събрание на Република България прие Закон за българския жестов език /ЗБЖЕ/. Жестовият език е признат за самостоятелен, естествен, със своя собствена граматика и отстоява правото на глухите хора да съхраняват езика, културата и идентичността си. Законът създава и условия за премахването на ограничения при общуването на глухите и сляпо – глухите лица и при използването и достъпа до информация чрез българския жестов език. Техните права се гарантират по начин, който осигурява независимост, равнопоставеност и достъпност в обществения живот. Съгласно чл. 24 от ЗБЖЕ държавните институции и органите на местното самоуправление са длъжни да осигуряват превод на български жестов език извън осигурения лимит по чл. 20, ал. 1 и 2 при:

 1. заявяване и/или получаване на административно обслужване от органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление;

 2. провеждането на мероприятия, организирани от тях, с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица, когато лицата предварително са поискали такъв.

Съгласно параграф 7 от същия закон, в срок до 31 декември 2022 година, ръководителите на аадминистративните структури в системата на изпълнителната власт и кметовете на общините създават условия за извършването на административно обслужване на глухите и сляпо – глухите лица.

На 24 ноември 2022 година на заседание на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация към НСОРБ, в която участие взеха Община Ветово и над 90 други общини, беше разгледана възможността за осъществяване на общинско сътрудничество, посредством споделена услуга по осигуряване на административно обслужване на глухи и сляпо – глухи лица от страна на Столична община.

В изпълнение на Решение № 998 по Протокол № 67 от 15 декември 2022 година на Столичния общински съвет, в съответствие с чл. 63 от ЗМСМА кметът на Столична община отправи до Община Ветово предложение за сътрудничество, регистрирано в деловодството на Община Ветово на 4 януари 2023 година за изпълнение на споделена услуга по реда на чл. 62 от ЗМСМА, регламентирана в чл. 24 ал. 1 от ЗБЖЕ, с цел създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо – глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване от общинските администрации. Към предложението на г-гжа Фандъкова е представен и проект на споразумение, в което са разписани клаузите на неговото изпълнение, съобразно възможностите на Столичната община.

Столична община ще предоставя при заявка преводач на български жестов език, който извършва превод между служител на Община Ветово и глухо/сляпо – глухо лице посредством технически средства. За да се осигури комуникацията Община Ветово осигурява таблет с инсталирано приложение Вайбър, слушалки с микрофон, СИМ карта с мобилен номер и стабилна интернет връзка. При ползване на услугата Община Ветово ще заплаща на Столична община 20 лева за един астрономически час или 0.33 лева на минута.

Сподели: