община-ветово-сграда

Община Ветово, Община Цар Калоян и Община Опака ще учредят Местна инициативна група (МИГ) Ветово – Цар Калоян – Опака

По време на редовното си заседание на 31 май тази година общинските съветници във Ветово ще дадат своето съгласие Община Ветово, Община Цар Калоян и Община Опака да учредят Местна инициативна група (МИГ) Ветово – Цар Калоян – Опака. Тогава ще бъде определен и представител на Община Ветово в Колективния върховен орган (Общото събрание) на Местната инициативна група. Със свое решение № 590 по Протокол № 48 от 30 май 2022 година Общински съвет – Ветово дава съгласие за включване на Община Ветово в местно партньорство и за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG06RDN001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

На 15 март 2023 година е подписан административен договор РД 50 – 44 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Ветово за изпълнение на проект: „Учредяване на местна инициативна група Ветово – Цер Калоян – Опака за успешно развитие на местните общности, чрез прилагане на подхода ВОМР“. Дейностите, които трябва да бъдат изпълнени в рамките на проекта са:

– учредяване на МИГ Ветово – Цар Калоян – Опака,

– популяризиране на подхода ВОМР на територията на общините Ветово, Цар Калоян и Опака и на процеса за разработване на стратегия за ВОМР,

– обучение на местните лидера и на заинтересовани страни,

– проучване и анализ на територията на МИГ Ветово – Цар Калоян – Опака,

– подготовка на стратегия за ВОМР, вкл. консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията,

– координация на изпълнението на подготвителните дейности.

В изпълнение на дейност „Учредяване на МИГ Ветово – Цар Калоян – Опака“, е необходимо Общинският съвет – Ветово да даде съгласие за участие на Община Ветово в учредяване на МИГ Ветово – Цар Калоян – Опака, както и да определя представителя на общината в общото събрание на МИГ.

Сподели: