Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Община Ветово обяви конкурс за длъжността „Началник на отдел „Устройство на територията“

Община Ветово със седалище и адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“  №2 на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед №946/29.12.2020 г. на Кмета на Община Ветово обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурсът се обявява за длъжността

Началник на отдел „Устройство на територията“ в Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси“,

 1. Кратко описание на длъжността: Началник на отдел „Устройство на територията“

Ръководи дейността на отдела и работата на непосредствено подчинените му служители. Провежда общинската политика по устройствено планиране на територията, като организира дейностите по изработването, изменението, приемането и обявяването на устройствените планове на територията на общината. Организира и контролира изготвянето на проекти на административни актове по Закона за устройство на територията (ЗУТ), на становища, доклади, предписания и др. Организира  разработването и актуализирането на наредби по прилагането на ЗУТ. Осигурява  изпълнението на специализирани дейности в областта на геодезията и картографията и създаването и поддържането на специализирани информационни системи за тях. Организира и контролира съхраняването, поддържането и актуализирането на наличните кадастрални планове на населените места в общината, когато няма одобрен цифров кадастър. Организира подготовката на бюджетни и перспективни програми за развитието и експлоатацията на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и благоустрояването на територията на общината. Контролира дейността по пътното и зимното поддържане на пътната мрежа, хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация. Организира извършването на контрол за състоянието на строежите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията или по премахването им. Организира откриването на строителни площадки и определянето на строителни линии и нива при спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията. Организира и координира упражняването на строителен контрол по прилагането на подробните устройствени планове, както и за предотвратяване и недопускане на нарушения в строителството и констатиране нарушенията при изпълнение на строителните работи и други.

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
 • Минимална степен на завършено образование: бакалавър;
 • Професионален опит: 4 години;
 • Гражданство: български гражданин (чл. 7, ал. 4 от ЗДСл.);
 • Кандидатите трябва да отговарят на изискванията, определени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.
 1. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите:
 • Компютърни умения: Windows, MS Office, Internet, работа с правно-информационни продукти, свързани с работата на администрацията;
 • Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
 • Познаване и ползване на нормативната база, използвана в работата на общинска администрация;
 • Управленска компетентност;
 • Ориентация към резултати;
 • Работа в екип;
 • Комуникативна компетентност;
 • Фокус към клиента;
 • Професионална компетентност;
 • Дигитална компетентност.
 1. Допълнителни изисквания и квалификация:
 • Предпочитана област на висше образование и/или професионално направление – архитектура, строителство на сгради и съоръжения, транспортно строителство, водоснабдяване и канализация, хидростроителство, геодезия;
 • Компютърни умения.
 1. Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността: 650 лева.
 2. Начин на провеждане на конкурса:
 • Тест;
 • Интервю.
 1. Необходими документи за допускане и участие в конкурса:
 • Заявление, съгласно приложение №3 към НПКПМДСл;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСс;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
 • Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • Автобиография (европейски формат на CV).
 1. Място и срок за подаване на документите:
 • Място за подаване: Общинска администрация-Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ №2, етаж 1, стая 1 (Център за административно обслужване);
 • Краен срок за подаване на документите: 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявлението за конкурс.
 1. Подаването на документите се извършва лично или чрез упълномощено лице.
 2. Документите по т. 7 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 3. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случай, че документите са подадени по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
 4. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
 5. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в т. 8 от настоящата заповед, не се регистрират.
 6. Място, където ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационно табло пред сградата на Общинска администрация-Ветово и официалния сайт на Община Ветово на адрес: http://vetovo.com/
 7. Оповестяването на конкурса да се извърши в срок до 3 (три) работни дни след издаването на настоящата заповед с публикуване в специализиран сайт или портал за търсене на работа и едновременно с това в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, както и на официалния сайт на Община Ветово.
 8. Лице за контакт: Гюлсюн Мехмедова, телефон: 08161/22-53.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово

Сподели: