Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Община Ветово обяви процедура за подбор на здравен медиатор

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед №РД-51/18.01.2021 г. на Кмета на Община Ветово

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

Здравен медиатор, код по НКПД 3253-3001 – 1 бр. на пълен работен ден

Необходими документи:

Образец на заявлението се получава в деловодството на община Ветово. Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: http://www.vetovo.com/.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование;
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
 • Владеене на езика на общността;
 • Комуникативни умения;
 • Компютърна грамотност (MS WORD, Internet).

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени на срока за кандидатстване.

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 18.02.2021 г.

Документите се подават в деловодството на Община Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 1 ст. 1 Фронт офис

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор“

 • Работа с клиенти и подпомагане на непознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
 • Подпомагане при попълване на различни документи.
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на http://www.zdravenmediator.net/

Длъжностна характеристика

Заявление за участие – здравен медиатор

Сподели: