община-ветово-сграда

Община Ветово обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти

Във връзка със Заповед № РД-291 от 03.05.2022 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на следните общински недвижими имоти:

1. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХI-59 в квартал 26 по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, отреден за „Жилищно застрояване“, с площ 959 (деветстотин петдесет и девет) кв.м., при граници и съседи:  улица „Родопи“, УПИ XII-60, УПИ VIII-59 и УПИ X-59, актуван с АЧОС №1678 от 02.09.2005 г., с начална тръжна цена 4699,00 лв. (Четири хиляди шестстотин деветдесет и девет лева) без ДДС.

2. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-59 в квартал 26 по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, отреден за „Жилищно застрояване“, с площ 805 (осемстотин и пет) кв.м., при граници и съседи:  улица „Родопи“, улица „Безименна“, УПИ IX-59 и УПИ XI-59, актуван с АЧОС №48/51 от 09.05.1997 г., с начална тръжна цена 3944,00 лв. (Три хиляди деветстотин четиридесет и четири лева) без ДДС.

3. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот 1256 с площ 991 кв.м. в квартал 80 по регулационния план на град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, Област Русе, при граници и съседи: ПИ 1252, кв.80; ПИ 1253, кв.80; ПИ 1255, кв.80 и улица „Драва“, актуван с АЧОС №2097 от 02.05.2011 г., с начална тръжна цена 4806.00 лв. (Четири хиляди осемстотин и шест лева) без ДДС.

І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 23.05.2022 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 30.05.2022 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ЦЕНАТА на тръжната документация е12.00 лв. (дванадесет лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 20.05.2022 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.05.2022 г.

ІV. ДЕПОЗИТ за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася във Фронт-офиса на Община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 20.05.2022 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.05.2022 г.

V. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ:

  • 10% от началната тръжна цена, обявена за имота.

VІ. ОГЛЕД на обекта се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, след закупена тръжна документация.

VІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ в търга се подават във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 20.05.2022 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.05.2022 г.

Сподели: