Община Ветово планира да изгради площадка за първично сепариране на отпадъци на мястото на старото депо

По време на заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Ветово, което ще се проведе на 15.02.2024 г., общинските съветници ще дадат своето съгласие за разделяне /делба/ на имот с идентификатор 10803.160.183 – публична общинска собственост, с площ 9973 кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци /сметище/, находящ се в землището на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, местност „Параджика“.

Сподели: