Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Община Ветово ще кандидатства за финансиране в рамките на покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“

Община Ветово ще кандидатства за финансиране в рамките на покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма Опазване на околната среда и климатичните промени“, финансирана с финансовия механизъм на  Европейското икономическо пространство и съфинансирана от българската държава. Проектът ще се изпълнява в партньорство.

Поет е ангажимент за осигуряване на устойчивост, както следва:

–  3 години след одобряването на окончателния доклад на проекта от Програмния оператор, ако проектът не включва закупуването на материални и нематериални активи, чиито разходи за покупка са покрити в рамките на проекта, или строителни работи;

– 5 години от одобряването на окончателния доклад по проекта от Програмния оператор, ако проектът включва строителни работи или покупка на материални и нематериални активи, за които в рамките на проекта са покрити всички разходи за покупка. Община Ветово има задължението да използва материални и нематериални активи и пространството/сградата, предмет на строителните работи, единствено за целите на проекта, като пространството/сградата трябва да функционира през целия период на устойчивост.

Сподели:

Още новини от деня