Община Ветово ще кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома“

На 07.10.2022 г. е обявена покана за кандидатстване с проектни предложения на конкретни общини по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027.

Настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира по ПРИОРИТЕТНА ОС № 2:„Социално включване и равни възможности“ на Програма „РЧР“ 2021- 2027.

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа като бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

Процедурата допринася за изпълнението на принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права. Настоящата операция ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по други проекти, програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги следва да се реализира  за период от 12 месеца. В таблицата „Разпределение на потребителите по общини“ към Условията за кандидатстване е посочен броят на потребителите за всяка община, който е задължителен при определяне на максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за проектно предложение, като за Община Ветово този брой е 68 лица.

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са допустими за финансиране следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги (компенсацията) за едно лице е до 5 041 лв. за 12 месеца.

По процедурата не се изисква съфинансиране от кандидата.

Допустими целеви групи:

  • Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
  • Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални слуги.

Процедурата BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ ще се реализира съгласно Решение на комисията от 20 декември 2011 година (Решението) относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (нотифицирано под номер C (2011) 9380) (текст от значение за ЕИП) (OB L 7/11.01.2012).

Кандидатите и партньорите – общини следва да възложат изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ), съгласно правилата на Решение на ЕК от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (Решението).

Когато кандидатът и/или партньорът възложат изпълнението на мобилната интегрирана здравно-социална услуга (грижа в дома за възрастни и хора с увреждания) на общинско предприятие, създадено по реда на чл. 52 от ЗОС, на второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска администрация, кандидатът/партньорът придобиват качеството на Възложител на Услуга от общ икономически интерес по смисъла на Решение на ЕК от 20 декември 2011 година.

Всяка община възлага изпълнението на дейностите по грижа в дома за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на своята територия по реда на Решението единствено на общинско предприятие, създадено по реда на чл. 52 от ЗОС, на второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска администрация. Компетентността на Общинския съвет, съгласно приложимото национално законодателство обхваща определянето на видовете социални услуги на територията на общината, както и план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, с оглед на което съгласно указанията Общинският съвет е органът, който следва да „възложи“ изпълнението на УОИИ и който ще контролира предоставянето на услугата съвместно с кмета на общината. Необходимо е и да бъдат разработени и утвърдени „Правила за предоставяне на грижа в дома”, съобразно изискванията на процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“.

Съгласно Условията за кандидатстване по откритата процедура е необходимо, Община Ветово, като конкретен бенефициент при подаване на проектното предложение, да представи Решение на Общинския съвет за даване на съгласие за кандидатстване на Община Ветово с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“.

Общинските съветници във Ветово ще дадат своето съгласие Община Ветово да кандидатства по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027.

Отдел „Социални дейности“ към дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“ ще бъде натоварен с предоставянето на услугата „Грижа в дома” на територията на община Ветово като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027.

Кметът на общината ще трябва да утвърди „Правила за предоставяне на грижа в дома”, съобразно изискванията по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ и Решението на ЕК за УОИИ (Решение на комисията от 20 декември 2011 год.

Сподели: