С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Община Ветово ще кандидатства с проект по процедура „Патронажна грижа + “

Обявена е публична покана за кандидатстване с проектни предложения на конкретни общини по Процедура BG05М90Р001-6.002 „Патронажна грижа + “ по ОП РЧР 2014- 2020. Настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира по ПРИОРИТЕТНА ОС № 6:„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”. Целта на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е чрез „Патронажна грижа +“ да се даде възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19.Те могат да разчитат на екипите на „Патронажна грижа +“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие за неотложни административни услуги. По новата процедура се създават възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с коронавирус. Общините ще могат да включат в проектите си дейности, свързани с дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения с цел изолиране на заразени потребители, допълнителни възнаграждения за персонала за извънреден труд и други. за извънреден труд и други. Предоставянето на патронажна грижа по настоящата процедура и дейностите за превенция на COVID-19 са за период 12 месеца. По процедурата не се изисква съфинансиране от кандидата. Крайният срок за подаване на проектното предложение на община Ветово по настоящата процедура е 31.05.2021 г.

Предстои общинските съветници във Ветово да дадат на 29 януари своето съгласие общината да кандидатства по процедурата.

Сподели: