община две могили

Община Две могили е готова за зимния сезон

Във връзка с чл. 65 от Закона за защита при бедствия и в изпълнение на Заповед No 1-95-00-569/04.10.2018 г. на Областния управител на Област Русе, с цел създаване на организация за предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението, осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването, услугите и почистване на снежната покривка по пътната мрежа през зимен сезон 2018-2019 г.,

Община Две могили предприе следните действия:
1. В Община Две могили информацията за обстановката се събира и обобщава от дежурен по общински съвет за сигурност, която се получава от кметовете на кметства и кметските наместници по населени места.
2. Обявена е обществена поръчка с предмет – „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа в населените места на територията на община Две могили за зимен сезон 2018-2019 г.” със следните об
особени позиции:
Обособена позиция No 1: RSE 2004 – републиканска, общинска и вътрешна пътни мрежи в чертите на град Две могили: ул. „Гагарин” и южно от нея в град Две могили.
Обособена позиция No 2: републиканска, общинска и вътрешна пътни мрежи в чертите на град Две могили от ОК 246, северозападно от бул. „България” в границата с ул. „Христо Ботев” до ОК 40 – разклона за с. Обретеник.
Обособена позиция No 3: републиканска, общинска и вътрешна пътни мрежи в чертите на град Две могили от ОК 413 – началото на стопанския двор до ОК 246 – ул. „Христо Ботев”.
Обособена позиция No 4: републиканска пътна мрежа – част от бул. „България” и прилежаща вътрешна мрежа югоизточно от ж.п. линията.
Обособена позиция No 5: RSE 3083 – общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа за селата Пепелина и Широково.
Обособена позиция No 6: RSE 1005 – общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа за с. Батишница до границата със с. Бъзовец.
Обособена позиция No 7 включва: RSE 1005 – общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа за с. Бъзовец от границата със с. Батишница.
Обособена позиция No 8: част от TGV 1137 – общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа за с. Баниска.
Обособена позиция No 9: RSE 2081 – общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа за с. Помен.
Обособена позиция No 10: част от TGV 1137 – общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа за с. Могилино.
Обособена позиция No 11: RSE 1082 – общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа за с. Чилнов
Обособена позиция No 12: вътрешна пътна мрежа с. Острица.
Обособена позиция No 13: вътрешна пътна мрежа с. Кацелово.
Обособена позиция No 14: RSE 2080 – общинска пътна мрежа и вътрешна мрежа за с. Каран Върбовка.
Обособена позиция No 15: RSE 2006+TGV 1137 – общинска пътна мрежа от разклона Баниска/Борово.
Обособена позиция No 16: TGV 1137 от RSE 1082 – общинска пътна мрежа до разклона Баниска/Борово.
Обособена позиция No 17: опесъчаване на общинска, републиканска и вътрешна пътна мрежа на град Две могили (път ІV RSE 2004 от км. 0+00 до км. 3+0, път ІV RSE 3084 от км. 0+00 до км. 4+9, път ІV RSE 1005 от км. 5+1 до км. 14+1, TGV1137 от км. 14+0 до км. 24+0, път ІV RSE 2006 от км. 4+8 до км. 28+0, път ІV RSE 2082 от км. 0+00 до км. 11+8, път ІV RSE
1005 от км. 0+00 до км. 5+1, път ІV RSE 1082 от км. 0+00 до км. 7+9, път ІV RSE 3083 от км. 0+00 до км. 1+4, път ІV RSE 1082 от км. 0+00 до км. 7+9). До края на месец октомври ще бъдат сключени договорите с участниците в снегопочистването.

Подписан е Споразумителен протокол между АПИ в лицето на ОПУ – Русе и Община Две могили, за съвместно финансиране за поддържането на Републиканските пътища в чертите на град Две могили, като АПИ участва дялово във финансиране поддържането на платното /платната/ за движение, в т. ч. зимно поддържане на Републиканските пътища в границите на града със средства в размер на 26 119 лв., разпределени както следва:
– Текущ ремонт и поддържане – 21 100,00 лв.;
– Зимно поддържане – 5 019,00 лв. за 5,192 км. /III клас/

Доставени са инертни материали /пясък и сол/ по населените места от общината, разпределени по места.

Актуализирани са списъците с хората на хемодиализа и родилки с термин на раждане до 30.03.2019 г.

Училищата в община Две могили са обезпечени за закупуване на течни горива от държавна субсидия. На детските градини и ясли отоплението с газьол се финансира от местни приходи, като в края на бюджетната година 50 % от средствата се отчитат като просрочени задължения. Не достига държавната субсидия за отопление с газьол и в социалните заведения, като една част се дофинансира от местни приходи, а по-голямата част стои като неразплатени разходи. Тези просрочени задължения се увеличават всяка година. Крайно необходимо е изграждането на система с по-икономично гориво за отопление чрез европейски проекти.

Организацията и контрола за недопускане на неправилно паркирали моторни превозни средства се осъществява, чрез съдействието на РУП – Две могили, с цел осигуряване на нормални условия за работа на снегопочистващата техника.

Със Заповед No 759/27.09.2018 г. на Кмета на Община Две могили е актуализиран състава на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за действие при бедствие в община Две могили. До 31.10.2018 г. ще бъде организирано съвещание на щаба, на което ще се анализират дейностите през изминалия сезон и допуснатите слабости, като се планират мероприятия по отстраняване на пропуските и подобряване координацията и взаимодействието при подготовката и реализацията на дейностите за осигуряване на нормални условия за живот и работа през зимен сезон 2018-2019 г.

Със Заповед No 782/09.10.2018 г. на Кмета на Общината са вменени задължения на кметовете и кметските наместници на населените места от територията на общината, за предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението при възникване на природно бедствие, наводнение, обилни снегонавявания, както и осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата в населеното място.

Със Заповед No 760/27.09.2018 г. на Кмета на Община Две могили е въведено отговорно дежурство от щатни членове на Общината за ръководство и отговорност при предотвратяване и отстраняване на последици от стихийни бедствия и аварии през зимния период, считано от 01.11.2018 г. до 31.03.2019 г., с възможност срокът да се променя при необходимост.

Степенувани са пътищата от общинската пътна мрежа и приоритетните участъци за снегопочистване. Разработени са варианти за обходно движение по ОПМ в случай на тежки метеорологични условия с изключение на селата Баниска, Помен и Могилино, поради това, че е единствен път.

Общината, съвместно с Български Червен Кръст и ръководството на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили има изграден център за настаняване на бедстващи хора /пътници/, който се помещава в една от сградите на училището. Сградите на кметствата по населените места също могат да се използват за временно настаняване при необходимост.

Община Две могили не разполага с тежка извличаща техника. В случай на закъсали транспортни средства по пътната мрежа ще се използва техника на снегопочистващите фирми.

Зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в населените места на територията на община Две могили за зимен сезон 2017-2018 г. възлиза на 62 992,50 лв. без ДДС. Община Две могили няма неразплатени разходи за зимно поддържане на Общинска пътна мрежа за изминалия сезон.

Извършена е проверка на маркировката по ОПМ като е констатирано, че в някои участъци е нарушена. Предстои опресняване на маркировката и изкърпване на повредени участъци от ОПМ.

Премахнати са потенциално опасните дървета по ОПМ, като и към днешна дата се прави оглед и се работи по график в населените места от общината.

Сподели:

Още новини от деня