зима парк лед сняг алея скреж студ

Община Две могили е готова за новия зимен сезон

Във връзка с чл. 65 от Закона за защита при бедствия, с цел създаване на организация за предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението, осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването, услугите и почистване на снежната покривка по пътната мрежа през зимен сезон 2020-2021 г., Община Две могили предприе следните действия:

 • На 09 октомври 2020 г. беше обявена обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа в населените места на територията на община Две могили за зимен сезон 2020-2021 г.”, със 17 обособени позиции. Като нова обособена позиция е обявена подготовка на общинска пътна мрежа за експлоатация при зимни условия, включваща опресняване на хоризонтална пътна маркировка на пътни участъци с обща дължина 35 км. Срокът за подаване на офертите е 19 октомври 2020 г., а до края на месеца се очаква да бъдат сключени договорите.
 • За изминалия зимен период 2019-2020 г. снегопочистването и опесъчаването на общинска пътна мрежа възлиза на 42 670,43 лв. За зимен сезон 2020-2021 г. са предвидени средства в размер на 222 881,67 лв., разпределени както следва:
 • Налични по сметка 79 781,67 лв.;
 • Налични по Себра – 107 325,00 лв.;
 • Очаквани до 31.10.2020 г. – 35 775,00 лв.
 • В Община Две могили информацията за обстановката се събира и обобщава от дежурен по общински съвет за сигурност, която се получава от кметовете на кметства и кметските наместници по населени места.
 • Предстои да се подпише Споразумителен протокол между АПИ в лицето на ОПУ – Русе и Община Две могили, за съвместно финансиране за поддържането на Републиканските пътища в чертите на град Две могили, катоАПИ участва дялово във финансиране поддържането на платното /платната/ за движение, в т. ч. зимно поддържане на Републиканските пътища в границите на града със средства в размер на 26 119 лв., разпределени както следва:
 • Текущ ремонт и поддържане – 21 100,00 лв.;
 • Зимно поддържане – 5 019,00 лв. за 5,192 км. /III клас/
 • Доставят се инертни материали /пясък и сол/ по населените места от общината, разпределени, според заявките от кметовете и кметските наместници на населените места:
 Населено мястоПясъкСол
1.гр. Две могили50 т.100 т.
2.с. Батишница10 т.800 кг.
3.с. Баниска10 т.300 кг.
4.с. Бъзовец5 т.200 кг.
5.с. Помен40 т.500 кг.
6.с. Могилино10 т.800 кг.
7.с. Чилнов10 т.500 кг.
8.с. Острица––200 кг.
9.с. Кацелово––––
10.с. К. Върбовка––100 кг.
11.с. Пепелина2 т.100 кг.
12.с. Широково––100 кг.
 •  За момента училищата и детските градини в община Две могили са обезпечени за закупуване на течни горива от държавна субсидия.
 •  Организацията и контрола за недопускане на неправилно паркирали моторни превозни средства се осъществява, чрез съдействието на РУ на МВР – Две могили, с цел осигуряване на нормални условия за работа на снегопочистващата техника.
 •  Със Заповед № 754/12.10.2020 г. на Кмета на Община Две могили е актуализиран състава на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствие в община Две могили.
 •  Със Заповед № 757/12.10.2020 г. на Кмета на Община Две могили е актуализиран състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Две могили.
 • Със Заповед № 755/12.10.2020 г. на Кмета на Общината са вменени задължения на кметовете и кметските наместници на населените места от територията на общината, за предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението при възникване на природно бедствие, наводнение, обилни снегонавявания, както и осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата в населеното място.
 • Със Заповед № 756/12.10.2020 г. на Кмета на Община Две могили е въведено отговорно дежурство от щатни членове на Общината за ръководство и отговорност при предотвратяване и отстраняване на последици от стихийни бедствия и аварии през зимния период, считано от 01.11.2020 г. до 31.03.2021 г., с възможност срокът да се променя при необходимост.
 • Степенувани са пътищата от общинската пътна мрежа и приоритетните участъци за снегопочистване. Разработени са варианти за обходно движение по ОПМ в случай на тежки метеорологични условия с изключение на селата Баниска, Помен и Могилино, поради това, че е единствен път.
 • Общината, съвместно с Български Червен Кръст и ръководството на ПГСС „А. К. Тимирязев” град Две могили има изграден център за настаняване на бедстващи хора /пътници/, който се помещава в една от сградите на училището. Сградите на кметствата по населените места също могат да се използват за временно настаняване при необходимост.
 • Община Две могили не разполага с тежка извличаща техника. В случай на закъсали транспортни средства по пътната мрежа ще се използва техника на снегопочистващите фирми.
 • Премахнати са потенциално опасните дървета по ОПМ, като и към днешна дата се прави оглед и се работи в населените места от общината.

Това се казва в приетия днес от общинските съветници Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Две могили и готовността за зимен период 2020-2021 г.

Сподели:

Още новини от деня