Община Две могили е придобила в собственост от Община Борово чрез договор за дарение общо 10 броя имоти

Съгласно чл. 66а от Закона за общинската собственост, кметът на общината ежегодно представя на Общински съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.

С Решение № 729, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 41/19.12.2022 г. е приет График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2023 година. В посочения график за м. май 2023 г. е предвидено представяне на „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две могили и резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта“.

Водещ планов документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, която се приема ежегодно в началото на годината с Решение на Общински съвет и през годината търпи изменения и допълнения също след Решение на Общински съвет. Структурното звено от общинска администрация, което пряко е осъществявало дейностите по изпълнение на програмата е отдел „Общинска собственост и регионално развитие“ към Дирекция „Регионално развитие“.

През 2022 г. от отдел „Общинска собственост и регионално развитие“ са съставени 65 бр. aктове за общинска собственост (АОС) по населени места, както следва: гр. Две могили – 9 бр., с. Бъзовец – 46 бр., с. Баниска – 1 бр., с. Пепелина – 6 бр., с. Острица – 1 бр., с. Каран Върбовка – 1 бр. и с. Кацелово – 1 бр.

Община Две могили е придобила в собственост от Община Борово чрез договор за дарение общо 10 броя имоти: бригадирски лагер в с. Бъзовец – 9 броя имоти и интернат в с. Острица – 1 имот.

През отчетния период, поради разпоредителни сделки са деактувани и отписани общо 5 броя общински имоти по населени места, както следва: гр. Две могили – 2 бр., като единият имот е с отстъпено право на строеж (ОПС), с. Баниска – 1 бр., с. Бъзовец – 1 бр. и с. Пепелина – 1 бр.

Няма отписани имоти, породени от възстановено право на собственост и по изпълнение на съдебни решения.

Сподели: