община две могили

Община Две могили планира укрепване на дерето през Широково

  На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54/2020 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

  Всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Две могили има инвестиционно предложение за технически проект на обект „Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на коритото на дере, минаващо през с. Широково, община Две могили”.

   Желаещите да изразят мнение и становище по инвестиционното предложение, могат да го направят писмено на адрес: гр. Две могили, бул. „България” № 84 или в РИОСВ – Русе, „Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

                 / п /

 БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

Сподели: