Община Две могили предостави помещения на центъра за социални услуги „Достоен живот“

Община Две могили е бенефициент по проект „Интегриране на уязвими групи в община Две могили”. Проектът е в изпълнение на Общински план за интегриране на ромите 2015 -2020 г. и е свързан с главните стратегически цели на държавните политики по отношение на маргинализираните групи – подобряване на жизнения стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на толерантност от страна на гражданското общество. Проектът се реализира по две оперативни програми: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Програмите указаха и задължиха Община Две могили да осъществява проекта в партньорство с неправителствени организации, както и с образователни институции. След проведена публична и прозрачна процедура за партньори на Община Две могили по ОП „Развитие на човешките ресурси”, бяха избрани следните сдружения с нестопанска цел:Сдружение „Карпе Дием“ – гр. София; Сдружение „Инициативи обединена Европа“ – гр. София.

Двете организации отговориха на всички критерии за финансов и технически капацитет по програмата и преминаха оценка в комисиите по оценка на управляващите програми. Изпълнението на проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси” включва реализирането на следните дейности: Дейност 1 „Активиране на икономически неактивни лица и включване в заетост”, като отговорник за тази дейност е предвидено да е Община Две могили; Дейност 2 – „Мотивиране за активно поведение на пазара на труда”, отговорник за тази дейност е Сдружение „Карпе дием”; Дейност 3 „Работа в общността за формиране на подкрепяща среда”, отговорник е Сдружение „Карпе дием”; Дейност 4 „Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация”, отговорник е община Две могили и Сдружение „Карпе дием”; Дейност 5 „Повишаване информираността относно социалните и здравните права на целевите групи; Насърчаване на семейното планиране”, отговорник е Община Две могили и Сдружение „Инициативи обединена Европа“; Дейност 6 „Преодоляване на негативните стереотипи по отношение на малцинствата и уязвимите групи”, отговорник е Община Две могили и Сдружение „Инициативи обединена Европа“. За изпълнение на дейност 4 от проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси”, която е предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация е необходимо предоставяне на помещение, в което Община Две могили ще реализира създаването на център за социални услуги, в който ще работят следните специалисти: юрист, психолог, трудотерапевт, социален работник, педагог, социално-здравен медиатор и административен отговорник на центъра. Центърът ще носи наименованието „Достоен живот“ и специалистите работещи в него ще са на разположение на всички граждани на общината за индивидуални и групови консултации в съответните области. Община Две могили предостави за нуждите на Центъра следните помещения: първи етаж от сграда с идентификатор 20184.1.1060.1 със застроена площ от 126 кв. м., с предназначение Жилищна сграда, разположена в Дворно място, площ от 264 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 20184.1.1060 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, съгласно Акт за частна общинска собственост No 3780 от 21.12.2016 г. на Кмета на Община Две могили.

Сподели:

Още новини от деня