Две-могили-зима

Община Две могили приема предложения и становища относно проекта на Наредба № 10

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, с чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и Портала за обществени консултации, Община Две могили приема предложения и становища относно Проекта на Наредба № 10 за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Две могили, област Русе на е-mail: [email protected] или в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.


Предложения и становища могат да бъдат депозирани в 30-дневен срок на e-mail: [email protected] или в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба № 10 за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Две могили, област Русе, /наричана по-долу за краткост Наредбата/.

Сподели: