община-две-могили-сграда

Община Две могили продава на търг 29 декара собствен имот за изграждане на фотоволтаична електроцентрала

В деловодството на Община Две могили има подадено заявление с Вх. № 4614/28.10.2022 г. от Бранимир Йорданов Донев, с което лицето изявява желание да закупи поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2958 по КККР на гр. Две могили, ул. „Възраждане“ за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала.

Общински съвет – Две могили даде своето съгласие да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно наддаване на следният имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2958 по КККР на гр. Две могили, община Две могили, област Русе, ул. „Възраждане“, с площ от 29,096 дка, с трайно предназначение на територията:
„Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване“ (до 10 м), при граници
и съседи: север – 20184.1.2601, изток – 20184.146.283 и юг – 20184.146.272.

Общинският съвет определи начална тръжна продажна цена в размер на 290 960 лв. без ДДС
или 349 152 лв. с ДДС при данъчна оценка на имота, в размер на 103 843,60 лв., а пазарната оценка
съгласно изготвената Експертна оценка от независим лицензиран оценител е 180 395,00
лв., съгласно доклада на лицензиран оценител от месец юни 2023г.

2.1. Стъпка на наддаване – 2 % от началната цена.
2.2. Депозит за допускане до участие – 10 %.
2.3. 30 на сто от постъпленията от продажбата на общинския имот да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място, съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Сподели: