Община Две могили рекултивира старото депо за отпадъци

Време за прочитане: 3 мин.

След закриване на съществуващото депо в гр. Две могили със Заповед № 502 от 29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Русе, Община Две могили предприе действия за транспортиране на събраните битови отпадъци до Регионално депо – Русе, на основание сключен Договор с „Берус” ООД.

На 12.09.2018 г. със Заповед № 693/04.09.2018 г. на Кмета на Община Две могили бе назначена комисия със задача да определи размера и границите на терен за рекултивация на спряното от експлоатация общинско депо за неопасни отпадъци. Съгласно Скица на поземлен имот № 15-606016-24.08.2018 г. и Акт № 3742 за публична общинска собственост, отредената площ с начин на трайно ползване депо за битови отпадъци е 101 841 кв.м. Констатираната замърсена площ, определена от комисията и геодезическото заснемане е около 19 дка, , казва кметът на Община Две могили Божидар Борисов в отчета за управлението през първия мандат /2015 – 2019 година/.

С вх. № ДТБО-75 от 21.02.2019 г. Община Две могили внесе в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ Заявление за отпускане на безвъзмездна помощ за реализацията на проект за „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Две могили, ПИ 20184.60.381.” Средствата, одобрени от ПУДООС за рекултивация на общинското депо са в размер на 675 277,97 лв. с ДДС. Тръжната документация по проекта беше съгласувана и одобрена без забележки.

Към днешна дата изпълнението на проекта е в етап на СМР.

Изпълнението на дейностите по закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци е обосновано в следните направления:

• Реализацията на проекта ще създаде условия за осъществяване на местно ниво на задълженията, поети от Република България за постигане на съответствие с Рамкова директива за отпадъците 2008/98/ЕИО и Директива 1999/31/ЕИО, относно депониране на отпадъци, чиито изисквания са транспонирани в националното
законодателство, чрез Закона за управление на отпадъците и Наредба 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Обн. Д.В. бр. 80/13.09.2013 г., изм. и доп., бр. 13 от 07.02.2017 г.

• Рекултивацията на съществуващото депо за битови отпадъци ще допринесе за изпълнение на приетия от УС на ПУДООС на 06.11.2018 г. нов приоритет в сектор „Управление на отпадъците”. Това е продиктувано от необходимостта за закриване на процедурата от страна на Европейската комисия и необходимостта да бъде приключила техническата рекултивация на депа с прекратена експлоатация обект на процедурата по нарушение № 2012/2082 за неизпълнение на задълженията от страна на Република България на чл. 14 от Директива 1999/31/ЕИО на Съвета от 26 април 1999 г., относно депониране на отпадъци до 2020 г.
• Същевременно с реализирането на проекта ще се изпълнят и Втората група мерки от Програмата за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци, за достигане на Цел 2 от НПУО 2014-2020 г.
• Рекултивацията на съществуващото общинско депо за битови отпадъци ще елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от движението и разпространението на замърсяването на територията на депото и извън него. Реализацията на проекта ще създаде условия за укрепване и запечатване на тялото на депото, изграждане на система за събиране и отвеждане на сметищните газове от тялото на депото, изграждане на дренажна система за отвеждане на повърхностните води, попаднали върху тялото на депото, и изграждане на канавки за отвеждане на повърхностните атмосферни води.

Проектът ще даде възможност за съвременно и безопасно обезвреждане на отпадъците и ще осигури подобряване състоянието на почвите, подземните и повърхностните води и атмосферния въздух и за намаляване на рисковете за човешкото здраве. Във връзка с извличането на земни маси, необходими за реализирането на проект за „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Две могили”, на 22.02.2019 г. в РИОСВ – Русе бе входирано инвестиционно предложение за реализиране на проект „Ландшафтно оформяне и стабилизиране на нарушен терен – част от ПИ с идентификатор 20184.47.216 в землището на гр. Две могили”.


Проектът ще се осъществи на площадка от около 20 дка, част от поземлен имот с идентификатор 20184.47.216 – представляващ публична общинска собственост в землището на гр. Две могили, с начин на трайно ползване, съгласно Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони – „Пасище”. Имотът е разположен северозападно от гр. Две могили на разстояние около 1500 м. в близост до поземления имот не се развиват производствени дейности.

Сподели:

Още новини от деня