Приветствие от кмета на Община Две могили Божидар Борисов по повод Световния ден на здравето

Община Две могили ще закупи сметосъбиращ камион

С Решение № 278/29.12.2020 г., взето на заседание на Общински съвет Две могили по Протокол 15 се даде разрешение възстановените на общината отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за 2020 г. да се разходват за издръжка на Регионално депо – град Бяла за 2020 и 2021 година. В изпълнение на същото бяха преведени на Община Бяла 31991 лв. за 2020 г. След направен анализ се установи, че планираните в план-сметката на общината за 2021 г. средства за издръжка на депото са достатъчни и част от средства в размер могат да бъдат пренасочени за други цели. Кметът на Община Две могили Божидар Борисов предложи на Общински съвет Две могили част от останалите средства от отчисления по ЗУО да бъдат използвани за закупуване на сметосъбиращ камион – втора употреба.

Днес общинските съветници измениха и допълниха т. 1 от Решение № 278/29.12.2020 г., взето на заседание на Общински съвет Две могили по Протокол 15, както следва: след думите „и 2021 година“ се добавя „ и за закупуване на сметосъбирачен камион втора употреба“.

Сподели: