Община Две могили с Коледна украса

Община Две могили ще кандидатства за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“

Община Две могили ще кандидатства за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност през 2021 година. Това решиха общинските съветници в Две могили сега. 30 ще са потребителите в Община Две могили, а общият размер на средствата ще е 119 550 лева.

Кметът на общината подаде Заявление до изпълнителния директор на АСП по утвърден образец до 22.12.2020 г.

Съгласно разпоредбите на Закона за социалните услуги (ЗСУ), до приемането на Националната карта на социалните услуги, от държавния бюджет се финансират само тези видове социални услуги, които до влизането в сила на закона са определени като държавно делегирани дейности с решение на Министерския съвет и за тях се прилагат разпоредбите на закона относно създаването, прекратяването, финансирането и прекратяването на финансирането, годишното планиране, заплащането на таксите за ползване и освобождаването от такси за ползване и възлагането на социални услуги, финансирани от държавния бюджет. Това означава, че за предоставянето на новата социална услуга, кметовете на общини ще следва да изпратят искане за предварително одобрение съгласно чл. 54 от ЗСУ и чл. 78 от ППЗСУ.
С Решение № 790 от 30 октомври 2020 година на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. са определени финансовите средства за издръжка на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги.

Сподели: